Særligt om centralvarmekedler til fast biobrændsel - brændekedler

Brændekedler – eller centralvarmekedler til fast brændsel – bruges ofte til opvarmning af boliger inkl. varmt brugsvand i områder, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas eller sammen med elopvarmning for eksempel i sommerhuse. Brændekedler benyttes også på mange landbrugsejendomme.

Gamle brændekedler står for en stor andel af partikelforureningen

Gamle brændekedler står for en stor del af partikelforureningen i Danmark. De har desuden en lav energiudnyttelse og kræver derfor mere brændsel end nye kedler. 

Grænseværdier for brændekedler

De regler, der regulerer forureningen fra brændeovne, gælder også for centralvarmekedler til fast brændsel – det vil sige, at der er krav til nye brændekedler og til nye skorstene. Ligeledes har kommunen også mulighed for at skride ind over for forurening og ulempe fra en brændekedel, hvis der bruges ulovligt brænde, eller røgen fra skorstenen er synlig og lugtende.

Der er forskellige emissionskrav for hhv. brændeovne og brændekedler i brændeovnsbekendtgørelsen. Samtidig er der er to forskellige grænseværdier for brændekedler, afhængig af om de er manuelt eller automatisk fyrede.

Halmfyr i landzone er undtaget indtil 2018

Nye halmfyr i landzoner skal først opfylde grænseværdierne i bekendtgørelsens bilag fra den 26. januar 2018. Dog skal halmfyr op til 300 kW allerede nu i landzone opfylde de grænseværdier, der gjaldt i brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008.

Installation af større centralvarmekedler skal anmeldes før de tages i brug

For installation af en centralvarmekedel med en nominel indfyret effekt over 120 kW gælder desuden, at kedlen skal anmeldes til tilsynsmyndigheden senest otte uger inden det planlagte ibrugtagningstidspunkt. Læs alle regler for centralvarmekedler i brændeovnsbekendtgørelsen.

Liste over typegodkendte biobrændselskedler

Teknologisk Institut har udarbejdet en liste over typegodkendte mindre biobrændselskedler, også kendt som pillefyr eller brændefyr. Listen indeholder anlæg, der er lever op til gældende krav om sikkerhed og virkningsgrad, herunder emissionskrav.