Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar til prøvningsattester

Brændeovne og brændekedler - Prøvningsattester
Hvis jeg har købt et hus, hvor den tidligere ejer efter den 26. juli 2015 ulovligt har tilsluttet en brændeovn eller centralvarmekedel, er det da mit ansvar at overholde bekendtgørelsen?

Ja, det er ejeren, der har ansvaret for, at en brændeovn eller centralvarmekedel er lovligt tilsluttet. Det er med andre ord strafbart at lade en brændeovn eller centralvarmekedel være tilsluttet, hvis der ikke foreligger en prøvningsattest, der opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Hvor kan jeg få en prøvningsattest til min brændeovn eller kedel, der er købt fra før 26. juli 2015, hvis jeg vil sælge den?

Hvis du vil sælge eller overdrage din brændeovn eller kedel til naboen er det dit ansvar, at der medfølger en prøvningsattest.

Hvis anlægget forhandles i Danmark, kan en prøvningsattest muligvis fremskaffes gennem en dansk forhandler.

Miljøstyrelsen kan IKKE være behjælpelig med udlevering af prøvningsattester.

Hvor kan jeg få en prøvningsattest, når jeg har købt en brændeovn eller kedel i udlandet?

Når anlægget sælges eller overdrages i Danmark, er det sælgerens/overdragerens ansvar, at der medfølger en prøvningsattest. Hvis du køber en brændeovn eller –kedel i udlandet, er det dig som importør, der står med dette ansvar, at der følger en prøvningsattest med anlægget.

Miljøstyrelsen foreslår, at køberen anmoder producenten (evt. gennem den udenlandske forhandler) om en prøvningsattest for anlægget. Hvis anlægget forhandles i Danmark, kan en prøvningsattest muligvis fremskaffes gennem en dansk forhandler.

Miljøstyrelsen kan IKKE være behjælpelig med udlevering af prøvningsattester.

Må jeg gerne sælge, overdrage eller tilslutte en brændeovn eller centralvarmekedel, hvis den har en prøvningsattest?

Ja, hvis der følger en prøvningsattest med, der overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Hvad skal skorstensfejeren gøre, hvis prøvningsattesten mangler, er mangelfuld eller er skrevet på et fremmed sprog?

Så bør skorstensfejeren undlade at underskrive prøvningsattesten. Skorstensfejeren skriver en bemærkning herom i ejendommens ildsteds- og skorstensattest.

Skorstensfejeren bør endvidere meddele en eventuel overtrædelse til Miljøstyrelsen med angivelse af dato, fyringsanlæggets navn og model samt tilslutningsadressen.

Selvom prøvningsattesten mangler, kan skorstensfejeren godt godkende den nye installation efter reglerne i bygningsreglementet. Installationen vil dog ikke være lovlig ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. Derfor kan Miljøstyrelsen kræve installationen lovliggjort.

Brændeovnsregler - For forhandlere
Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med?

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

I tilfælde hvor en kedel tilsluttet før d. 1. juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet en brænder med en ny, er det kun nødvendigt med en prøvningsattest for den nye brænder.

Kan man bruge en prøvningsrapport som attest?

Ja, hvis prøvningsrapporten indeholder de oplysninger, der er specificeret i brændeovnsbekendtgørelsens § 10, kan prøvningsrapporten i princippet anvendes som prøvningsattest.

Man skal dog være opmærksom på, at ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i papirerne.

Hvad skal der stå i prøvningsattesten?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 10, stk. 4 skal prøvningsattesterne indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.
Kan man få dispensation til at sælge fyringsanlæg uden prøvningsattester fra sit lager efter den 1. juni 2008?

Nej, bekendtgørelsen giver ikke mulighed for dispensation.

Må et fyringsanlæg anvendes med andre brændsler end den/de type(r) det er testet med?

Ja, det må det gerne, så længe der er tale om lovlig brændsel.

Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 om biomasseaffald. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at luftvejledningen fraråder anvendelse af kul, petcoke og brunkul i nye anlæg, der er mindre end 5 MW.

Hvad kan der ske hvis reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen om prøvningsattester eller grænseværdier ikke overholdes?

Hvis en brændeovn sælges eller videregives med henblik på ny tilslutning, uden at den opfylder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, vil Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed gribe ind. I første omgang vil Miljøstyrelsen indskærpe reglerne og bede forhandleren om at fremskaffe en lovlig prøvningsattest.

Såfremt det konstateres, at en brændeovn ikke kan opfylde grænseværdierne, der foreligger en ulovlig prøvningsattest eller at der helt mangler en prøvningsattest, kan Miljøstyrelsen udstede et forbud mod brug af brændeovnen. Såfremt Miljøstyrelsens forbud ikke efterkommes, kan der ske politianmeldelse, hvilket kan resultere i bøder. 

 

Brændeovnsregler - For købere
Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med?

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

I tilfælde hvor en kedel tilsluttet før d. 1. juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet en brænder med en ny, er det kun nødvendigt med en prøvningsattest for den nye brænder.

Kan man bruge en prøvningsrapport som attest?

Nej, prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk, bør ikke overstige 1-2 sider, være underskrevet af et akkrediteret prøvningsinstitut, og også opfylde de øvrige krav til en attest som anført i § 10, stk. 4, i bekendtgørelsen.

Ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i attesten.

Hvad skal der stå i prøvningsattesten?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 10, stk. 4 skal prøvningsattesten være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.
Findes der en liste over godkendte brændeovne?

Nej, det gør der ikke.

Må et fyringsanlæg anvendes med andre brændsler end den/de type(r) det er testet med?

Ja, det må det gerne for eksisterende fyringsanlæg, så længe der er tale om lovlig brændsel.

Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 om biomasseaffald. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at luftvejledningen fraråder anvendelse af kul, petcoke og brunkul i nye anlæg, der er mindre end 5 MW.

Dog gælder for fyringsanlæg installeret efter den 22.januar 2015, at der kun må fyres efter det fyringsprincip og med de typer af fast brændsel, som fyringsanlægget ifølge prøvningsattesten er prøvet med og godkendt til.

Hvem sikrer, at man ikke tilslutter et ulovligt fyringsanlæg?

Skorstensfejeren skal altid kontrollere installationen af et nyt fyringsanlæg, inden den tages i brug.

Ejeren skal selv meddele skorstensfejeren, at der er opsat et nyt anlæg.

Må man tilslutte et fyringsanlæg uden prøvningsattest efter den 1. juni 2008, hvis det er købt før denne dato?

Nej, reglerne gælder ved tilslutning.

Må man udskifte en kedel på et eksisterende fyringsanlæg og bevare den eksisterende brænder, hvis denne ikke er testet?

Nej. Udskiftningen af kedlen på et eksisterende fyringsanlæg er et så omfattende indgreb, at der reelt er tale om en ny tilslutning af fyringsanlægget (eller en tilslutning af brændere til den nye kedel).

Den eksisterende brænder skal leve op til bekendtgørelsens krav. Det ændrer ikke på kravet, at kedlen er testet med andre brændere eller til manuel fyring.

Hvad kan der ske hvis reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen om prøvningsattester eller grænseværdier ikke overholdes?

Hvis en brændeovn sælges eller videregives med henblik på ny tilslutning, uden at den opfylder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, vil Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed gribe ind. I første omgang vil Miljøstyrelsen indskærpe reglerne og bede forhandleren om at fremskaffe en lovlig prøvningsattest.

Såfremt det konstateres, at en brændeovn ikke kan opfylde grænseværdierne, der foreligger en ulovlig prøvningsattest eller at der helt mangler en prøvningsattest, kan Miljøstyrelsen udstede et forbud mod brug af brændeovnen. Såfremt Miljøstyrelsens forbud ikke efterkommes, kan der ske politianmeldelse, hvilket kan resultere i bøder. 

Brændeovnsregler - For skorstensfejere
Skal prøvningsattesten være på dansk?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens §10, stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk og fylde 1-2 sider.

Miljøstyrelsen anbefaler at prøvningsattester er på dansk eller er vedhæftet en officiel translatørgodkendt oversættelse til dansk.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Kan man bruge en prøvningsrapport som attest?

Nej, prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk, bør ikke overstige 1-2 sider, være underskrevet af et akkrediteret prøvningsinstitut, og også opfylde de øvrige krav til en attest som anført i § 10, stk. 4, i bekendtgørelsen.

Ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i attesten.

Hvad skal der stå i prøvningsattesten?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 10, stk. 4 skal prøvningsattesterne være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.
Findes der en liste over godkendte prøvningsattester?

Nej, det gør der ikke. 

Hvad skal skorstensfejeren gøre, hvis prøvningsattesten mangler, er mangelfuld eller er skrevet på et fremmed sprog?

Så skal skorstensfjeren ikke underskrive prøvningsattesten. Skorstensfejeren skriver en bemærkning herom i ejendommens ildsteds- og skorstensattest.

Skorstensfejeren bør endvidere meddele en eventuel overtrædelse til Miljøstyrelsen med angivelse af dato, fyringsanlæggets navn og model samt tilslutningsadressen.

Selvom prøvningsattesten mangler, kan skorstensfejeren godt godkende den nye installation efter reglerne i bygningsreglementet. Installationen vil dog ikke være lovlig ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. Derfor kan Miljøstyrelsen kræve installationen lovliggjort.

Brændeovnsregler - Generelt om bekendtgørelsen
Skal prøvningsattesten være på dansk?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens §10, stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk.

Miljøstyrelsen anbefaler at prøvningsattester er på dansk eller er vedhæftet en officiel translatørgodkendt oversættelse til dansk.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Hvilke fyringsanlæg er omfattet af brændeovnsbekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen omfatter brændeovne, centralvarmekedler, pejseindsatser, pilleovne, masseovne eller lignende anlæg til fast brændsel til energiproduktion med en samlet indfyret effekt under 1.000 kW.

Hvad er reglerne for brændekomfurer og bageovne?

Et brændekomfur eller en bageovn er omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav, hvis den samtidig også kan defineres som en rumopvarmer eller centralvarmekedel. Dette er tilfældet, hvis komfuret eller bageovnen kræves koblet til en skorsten, og afgiver varme indenfor i boligen. Det har derfor ikke selvstændig betydning i forhold til at være omfattet af brændeovnsbekendtgørelsen, at man kan lave mad på ildstedet/i ovnen.

Hvad er reglerne for masseovne og kakkelovne?

Masseovne og kakkelovne er ikke omfattet af reglerne, hvis de opbygges på ejendommen. En masseovn og kakkelovn er dog omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav hvis:

 • Anlægget er et byggesæt, hvor ovnens kerne (brændkammer), består af seriefremstillede sektioner.
 • Brændkammeret/kernen leveres som et seriefremstillet byggesæt eller som en samlet præfabrikeret enhed.

Et fyringsanlæg der opbygges på stedet omkring sådan et brændkammer, skal derfor afprøves for partikelemission, og en gyldig prøvningsattest skal følge hvert eksemplar af brændkammer eller kerne.

Dette gælder ikke for:

 • Enkeltstående eller unikke fyringsanlæg, hvori der blot indgår seriefremstillede elementer, f.eks. ildfaste byggesten, låger, luftspjæld, håndtag og lign.

 

 

 

Gælder reglerne for pejseindsatse der opbygges på stedet eller efter mål?

Fra den 26. januar 2017 skal også fyringsanlæg, herunder pejseindsatser, der uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering, opfylde kravene i bekendtgørelsen. Dette fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens § 20, stk. 3.

Miljøstyrelsen vurderer, at det vil være muligt at lade brændkamrene teste med henblik på at opfylde reglerne. Dette kan f.eks. gøres ved at lade et eller flere brændkamre afprøve, og så lade dem indbygge, så det er indramningen, der tilpasser sig den enkelte installation. 

Er åbne ildsteder, f.eks. murede pejse uden låger, omfattet af bekendtgørelsen?

Nej. Kun fyringsanlæg med låger er omfattet.

Hvad er forskellen på en brændeovn og en centralvarmekedel?

Brændeovne er lavet til at varme i det rum, hvor den står. Det hedder i bekendtgørelsen en rum-opvarmer.

Centralvarmekedler opvarmer vand til radiatorerne og/eller til vandhanerne. Den er ikke lavet til at varme i det rum, som den står i.

Læs mere herom i bekendtgørelse nr. 1461 af den 7. decemer 2015, Kapitel 2

Hvem har ansvaret for at kravene bliver overholdt?

Producenter, importører, forhandlere, brugere og skorstensfejere skal i fællesskab sikre, at alle nyinstallerede fyringsanlæg overholder de nye grænseværdier for udledning af blandt andet sundhedsskadelige partikler.

Du kan læse mere om reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen

Hvem skal afprøve brændeovnen eller -kedlen og udfylde prøvningsattesten?

Prøvningsattesten laves på et laboratorium, der tester brændeovnen eller brændekedlen. Laboratoriet skal være akkrediteret til lige netop denne prøvning.

Det er producenten eller importøren, der skal sørge for at indgå aftale med laboratoriet om testen.

Brændeovnsregler for producenter/importører
Skal prøvningsattesten være på dansk?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens §10, stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk.

Miljøstyrelsen anbefaler at prøvningsattester er på dansk eller er vedhæftet en officiel translatørgodkendt oversættelse til dansk.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Må man sælge brugte danske brændeovne til udlandet?

Lovgivningen gælder alle salg og overdragelser, der finder sted på dansk grund, eftersom brændeovnsbekendtgørelsen i så fald finder anvendelse. Det er dermed heller ikke lovligt for en forhandler i Danmark at videregive indsamlede gamle brændeovne fra danske hjem til en udenlandsk fabrikant/forhandler med henblik på at eksportere og sælge de brugte brændeovne i et andet land.

Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med?

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

I tilfælde hvor en kedel tilsluttet før d. 1. juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet en brænder med en ny, er det kun nødvendigt med en prøvningsattest for den nye brænder.

Kan man bruge en prøvningsrapport som attest?

Nej, prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk, bør ikke overstige 1-2 sider, være underskrevet af et akkrediteret prøvningsinstitut, og også opfylde de øvrige krav til en attest som anført i § 10, stk. 4, i bekendtgørelsen.

Ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i attesten.

Hvad skal der stå i prøvningsattesten?

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 10, stk. 4 skal prøvningsattesterne indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.
Kan man få dispensation til at sælge fyringsanlæg uden prøvningsattester fra sit lager efter den 1. juni 2008?

Nej, bekendtgørelsen giver ikke mulighed for dispensation.

Kan en producent eller importør selv udstede en prøvningsattest for de ovne, der allerede er testet?

Nej, det er kun prøvningslaboratorier der kan udstede prøvningsattester.

Et prøvningslaboratorium kan dog udstede en attest på baggrund af en rapport fra et andet laboratorium, når begge laboratorier opfylder bekendtgørelsens akkrediteringskrav.

Må producenter og importører udstede prøvningsattester for tidligere solgte fyringsanlæg?

Ja, producenter og importører af fyringsanlæg kan frit vælge at stille prøvningsattester til rådighed for tidligere kunder, f.eks. til download via hjemmesiden eller udlevering via forhandlere.

Dette gælder, så længe det tydeligt angives, hvilken anlægstype, der er omfattet, f.eks. ved angivelse af det relevante serienummerinterval. Prøvningsattester omfatter ikke tidligere modeller af samme handelsnavn, som ikke er i overensstemmelse med det eksemplar, der er afprøvet.

Kan man bruge en gammel afprøvning til dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens emissionskrav?

Ja, hvis afprøvningen er sket i henhold til de krav der opstilles i bekendtgørelsen kan prøvningslaboratoriet på baggrund af allerede gennemført afprøvninger udarbejde prøvningsattesten.

Bekendtgørelsen omfatter blandt andet krav til prøvningsmetode og akkreditering af prøvningslaboratoriet.

For mere information kan du læse bekendtgørelse nr. 1461 af den 7. december 2015

Hvis et fyringsanlæg markedsføres i flere størrelser, skal samtlige størrelser så afprøves?

Nej. For anlægstyper, der tilhører en serie af anlægstyper med samme konstruktion, men varierende størrelse, vil det være tilstrækkeligt at foretage afprøvning af en enhed fra den mindste og største anlægstype, såfremt forholdet mellem den nominelle varmeydelse for de pågældende enheder ikke overstiger 1:1,6 (rumopvarmere) eller 1:2 (centralvarmekedler). Dette fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Hvis forholde overstiges, afprøves yderligere en eller flere enheder fra anlægstyper af mellemliggende størrelse, således, at forholdet mellem den mindste og største enhed i hvert størrelsestrin ikke overskrides.