Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

3 Tekniske forhold

Emissionsgrænser, prøvningsattester, aftrækssystemer og anmeldelsesordning er nogle af de centrale begreber i tilsynsopgaven i forhold til fyringsanlæg til fast brændsel.

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder regulering af nogle forhold, der har betydning for luftforureningen fra fyringsanlæg. Det drejer sig om følgende:

  • Emissionsgrænseværdier: Gælder for alle nyinstallerede fyringsanlæg til fast brændsel. Overholdelsen af emissionsgrænserne dokumenteres ved en prøvningsattest. Grænseværdierne gælder, når anlægget sælges og/eller tages i brug.

  • Aftrækshøjder (dvs. højde på skorstenen): Gælder for nye aftrækssystemer eller væsentligt ændrede aftrækssystemer.

  • Anmeldelsesordning: Gælder for centralvarmekedler over 120 kW og indebærer, at ejeren inden installation af en sådan kedel, skal anmelde installationen til kommunen senest otte uger inden det planlagte ibrugtagningstidspunkt.

I de følgende afsnit kan du læse om emissionsgrænseværdier , aftrækshøjder og anmeldelsesordning for centralvarmekedler.