Særligt om centralvarmekedler til fast biobrændsel - brændekedler

Brændekedler – eller centralvarmekedler til fast brændsel – bruges ofte til opvarmning af boliger inkl. varmt brugsvand i områder, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas eller sammen med elopvarmning for eksempel i sommerhuse. Brændekedler benyttes også på mange landbrugsejendomme.

Gamle brændekedler står for en stor andel af partikelforureningen

Gamle brændekedler står for en stor del af partikelforureningen i Danmark. De har desuden en lav energiudnyttelse og kræver derfor mere brændsel end nye kedler. 

Grænseværdier for brændekedler

De regler, der regulerer forureningen fra brændeovne, gælder også for centralvarmekedler til fast brændsel – det vil sige, at der er krav til nye brændekedler og til nye skorstene. Ligeledes har kommunen også mulighed for at skride ind over for forurening og ulempe fra en brændekedel, hvis der bruges ulovligt brænde, eller røgen fra skorstenen er synlig og lugtende.

Der er forskellige emissionskrav for hhv. brændeovne og brændekedler i brændeovnsbekendtgørelsen. Samtidig er der er to forskellige grænseværdier for brændekedler, afhængig af om de er manuelt eller automatisk fyrede.

Installation af større centralvarmekedler skal anmeldes før de tages i brug

For installation af en centralvarmekedel med en nominel indfyret effekt over 120 kW gælder desuden, at kedlen skal anmeldes til kommunen senest otte uger inden det planlagte ibrugtagningstidspunkt. Læs alle regler for centralvarmekedler i brændeovnsbekendtgørelsen.

Halmfyr i byzone

Halmfyr i byzone er omfattet af de samme krav som brændekedler. Det vil i praksis sige, at halmfyr kun kan installeres, hvis der samtidig etableres rensning.

Halmfyr i landzone

Halmfyr i landzone skal ligesom brændekedler have en prøvningsattest, når de installeres. Indtil 1. oktober 2018 er halmfyr i landzone dog undtaget grænseværdierne. Fra 1. oktober 2018 skal halmfyrene overholde grænseværdierne for CO og OGC, men undtages fra støvgrænseværdierne indtil 31. december 2021.

For at forebygge eventuelle nabogener er der ved installation af nye halmfyr i landzone indført supplerende krav om hhv. iltstyring, der er med til at sikre en god forbrænding, samt gennemførelse af en såkaldt OML-beregning, hvis halmfyret ønskes etableret inden for en vis afstand til nærmeste nabo. OML-beregningen skal sikre etablering af en tilstrækkeligt høj skorsten og dermed forebygge røggener hos naboer. Medmindre der er etableret andre renseforanstaltninger for partikler, skal de største nye halmfyr over 500 kW desuden have installeret en cyklon, der fanger de største, grove partikler. Halmfyr, der opstilles efter den 1. oktober 2018 og frem til og med den 31. december 2021, kan – hvis de er af en model, der ikke har en prøvningsattest - installeres og drives i en periode på op til 6 måneder, før der skal foreligge en prøvningsattest. Dette vil give en fleksibilitet i forhold til at indklassere nye halmfyr, så de kan overholde emissionsgrænseværdierne for CO og OGC.

I bilag 3 til bekendtgørelsen fremgår grænseværdier og målemetoder for halmfyr, der installeres i landzone.

 

Ofte stillede spørgsmål om halmfyr

Læs mere om halmfyr