Spørgsmål og svar til halmfyr

Afstanden mellem halmfyrets skorsten og nærmeste nabos vindue, dør eller ventilationsindtag skal måles i meter. Der er tale om et planlægningsredskab.

Det skyldes, at det er afstanden fra skorstenen (dvs. der hvor røgen kommer ud) og hen til der, hvor røgen med størst sandsynlighed er mest generende (dvs. det sted på den beboede bygning, hvor luftskiftet finder sted ind til boligen) - vindue, dør eller ventilationsindtag.

Hvis det er vanskeligt at finde ud af eller der er tvivl, kan man i stedet måle afstanden mellem skorsten og nærmeste husmur. Der skal være tale om beboelse.

Ja, det må man gerne. Der skal bare gennemføres en OML-beregning, så det sikres, at afkastet (skorstenen) bliver høj nok til, at der kan ske en tilstrækkelig fortynding af røgen. Lidt firkantet kan man sige, at jo tættere et halmfyr placeres på nabo-boligen, jo højere skal skorstenen være.

Nej, ikke umiddelbart. Afstanden skal måles mellem skorstenen fra halmfyret og til det sted, hvor nærmeste beboede bygning får luft ind.

Hvis producenten af det konkrete halmfyr ikke har målinger for støvemissionen fra det pågældende halmfyr, foreslår Miljøstyrelsen, at støvemissionsfaktoren for halmfyr anvendes. Støvemissionsfaktoren er en gennemsnitsbetragtning for støvemissionen for halmfyr og er fastlagt af DCE (Danmarks Nationale Center for Miljø og Energi). Støvemissionsfaktoren er 432 g/GJ (pr. januar 2018).

Der er ikke krav til, hvem der skal gennemføre OML-beregningen. Det kan alle, der har adgang til programmet.

OML er en atmosfærisk spredningsmodel, der anvendes til beregning af skorstenshøjder. OML er en forkortelse af Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel. Ud fra en valgt skorstenshøjde beregnes koncentrationen af immissionen (forekomst af forurenende stoffer i luften ved en modtager) i en række punkter omkring skorstenen. Ud fra beregningerne kan man se, hvor langt fra skorstenen, at B-værdierne er overholdt. Der står mere om OML-modellen i Miljøstyrelsens Luftvejledning.

B-værdier – eller bidrags-værdier – er en grænseværdi for den enkelte virksomheds eller fyringsanlægs bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser. B-værdier skal beskytte naboer mod skadelige effekter fra forureningen. Populært sagt er B-værdien en grænseværdi for, hvad naboer maksimalt skal tåle af forurening.

B-værdier er sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser. Bliver en B-værdi overskredet, skal det derfor ses som et gult lys, som advarer mod, at noget måske kan blive et problem. B-værdien dokumenteres ved brug af OML-modellen.

Det betyder, at det er den afstand, hvor man kan være sikker på, at B-værdien er overholdt.

Hb betyder Højde på Bygningen, dvs. den bygning, hvori halmfyret er placeret. Højden måles vinkelret fra jordoverfladen og til tagryggen. Hs betyder Højde på Skorstenen. Her måles højden også fra jordoverfladen og til punktet for afkastet, dvs. inkl. bygningen, hvori halmfyret er placeret. Står der fx, at hb er 5 meter og hs er 8 meter, så rager skorstenen 8 meter op over jordoverfladen (og 3 meter over tagryg).

1. Først vurderes højden på den bygning, som halmfyret skal installeres i, samt højden på den skorsten som røgen fra halmfyret skal afledes igennem. Begge dele måles vinkelret fra jordoverfladen.
2. Derefter finder man ud af halmfyrets nominelle indfyrede effekt. Den nominelle effekt i diagrammerne fremgår af x-aksen.
3. Så kan man finde den kurve i diagrammerne, der passer til det pågældende halmfyr. Der skal kun findes en kurve for hvert halmfyr.
4. Afstanden kan herefter aflæses på y-aksen, og ud fra resultatet kan man bestemme, om der skal gennemføres en OML-beregning eller ej. Hvis afstanden til nærmeste bolig er mindre end den aflæste værdi på y-aksen, skal der foretages en OML-beregning.

Se eventuelt nedenstående eksempler på, hvordan kurverne aflæses.

Eksempel 1: Højde på bygningen, hvori halmfyret er placeret, vurderes til ca. 5 meter, og højden på skorstenen vurderes til 8 meter målt fra jordoverfladen (dvs. 3 meter over tagryg). Denne kombination af højde på henholdsvis bygning og skorsten kan findes i første diagram i bilaget, den orange kurve. Halmfyrets nominelle effekt er 300 kW. Herefter kan afstanden aflæses på y-aksen. Hvis afstanden til nærmeste nabo er over 110 meter målt fra skorstenen til nærmeste vindue, dør eller ventilationsindtag behøver ejeren af det anlæg, der skal installeres, ikke at gennemføre en OML-beregning med henblik på at sikre, at skorstenen er høj nok til tilstrækkelig fortynding. Hvis afstanden er under 110 meter, skal der gennemføres en OML-beregning.

Eksempel 2: Højden på den bygning, hvori halmfyret er placeret, vurderes til ca. 8 meter, og højden på skorstenen vurderes til 13 meter målt fra jordoverfladen (dvs. 5 meter over tagryg). Denne kombination af højde på henholdsvis bygning og skorsten kan findes i andet diagram i bilaget, den gule kurve. Halmfyrets nominelle effekt er 300 kW. Når man kigger på diagrammet og den gule kurve viser det sig, at den først starter ved ca. 440 kW. Det betyder, at der ikke skal gennemføre en OML-beregning for et halmfyr på 300 kW, der placeres i en bygning, hvor tagryggen er 8 meter over jordoverfladen og skorstenen 13 meter over jordoverfladen.