Regler for fyringsanlæg

Brændeovne og centralvarmekedler reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen samt ecodesign-reglerne, der er udarbejdet af EU og har effekt i alle EU-medlemslande. Men hvordan ved du, hvilke regler der gælder for dit fyringsanlæg?

Brændeovnsbekendtgørelsen - 2008-2020/2008-2022

Brændeovnsbekendtgørelsen har været en del af dansk lovgivning siden den 1. januar 2008 og er siden blevet tilpasset på vejen mod renere luft i Danmark. Brændeovnsbekendtgørelsen sætter bl.a. krav ved installation af fyringsanlæg, f.eks. grænseværdier for udledninger af partikler, kulilte (CO) og organisk bundet kulstof (OGC), der skal dokumenteres ved hjælp af en prøvningsattest, og regler for, hvilke typer brændsel der må fyres med i fyringsanlæg i husholdninger.

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer som udgangspunkt fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW. Er dit fyringsanlæg omfattet af en af nedenstående punkter, er ovnen omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens bestemmelser. 

  • Brændeovne reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen, hvis de er bragt i omsætning før 1. januar 2022, eller hvis anlægget har en varmeydelse over 50 kW og under 1 MW.
  • Kedler reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen, hvis de er bragt i omsætning før 1. januar 2020, eller hvis anlægget har en varmeydelse over 500 kW og under 1 MW.
  • Masseovne.
  • Halmfyr.
  • Saunaovne.

Det vil sige, har du købt en brændeovn efter 1. januar 2008, har der fulgt en prøvningsattest med ved køb hos en forhandler. Prøvningsattesten skal dokumentere, at fyringsanlægget overholder grænseværdierne, der er fastsat i brændeovnsbekendtgørelsen. Ved godkendelse af ildstedet, skal en skorstensfejer godkende installationen og anlægget samt underskrive prøvningsattesten, før anlægget lovligt kan tages i brug. 

Ecodesign - 2020/2022 og frem

Ecodesigndirektivet sætter rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (eksempelvis brændekedler), hvor hver produktgruppe får en forordning, der ved ikrafttrædelsestidspunktet får direkte effekt i EU-medlemslandet. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Energistyrelsen er myndighed for ecodesign og har overdraget tilsynet til Sikkerhedsstyrelsen. Det vil sige, at hvis du har viden om, at der er energirelaterede produkter på markedet, der ikke overholder ecodesignreglerne, kan du sende oplysningerne til Sikkerhedsstyrelsen. Energistyrelsen har fortsat det overordnede ansvar for udvikling og fortolkning af reglerne for ecodesign og energimærkning af produkter.

Du kan læse mere om de generelle regler for ecodesign på Energistyrelsens hjemmeside. EU-reglerne for brændeovne (rumopvarmere) og kedler til fast brændsel (centralvarmekedler, f.eks. brændekedler og træpillefyr) har direkte effekt i Danmark via forordning EU 2015/1189 (brændeovnsforordningen) og forordning EU 2015/1185 (brændekedelforordningen). Forordningerne sætter grænseværdier for partikler, CO, OGC og kvælstofoxider (NOx, summen af koncentrationen af de to gasser kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO)). 

Ecodesign regulerer følgende fyringsanlæg:

  • Brændeovne, der er bragt i omsætning den 1. januar 2022 eller senere, og som har en varmeydelse op til 50 kW.
  • Kedler, der er bragt i omsætning den 1. januar 2020 eller senere, og som har en varmeydelse op til 500 kW.

Der er ikke krav om en prøvningsattest for at godkende fyringsanlægget. Fyringsanlægget skal i stedet overholde grænseværdierne og kravene til dokumentation, som der fremgår i ecodesign. Ved installation af fyringsanlægget, skal du have en skorstensfejer forbi for at godkende sikkerhedsparametrene ved installationen, f.eks. vedrørende brandfare. 

Det vil sige, har du købt en brændeovn efter 1. januar 2022, skal den højst sandsynligt overholde ecodesign-reglerne.