Regler for fyringsanlæg

Brændeovne og centralvarmekedler reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen eller ecodesignreglerne. Ecodesignreglerne er udarbejdet af EU og har effekt i alle EU-medlemslande. Men hvordan ved du, hvilke regler der gælder for dit fyringsanlæg?

Brændeovnsbekendtgørelsen - 2008-2020/2008-2022

Brændeovnsbekendtgørelsen har været en del af dansk lovgivning siden den 1. januar 2008 og er siden blevet tilpasset på vejen mod renere luft i Danmark. Brændeovnsbekendtgørelsen sætter blandt andet krav ved installation af fyringsanlæg, for eksempel grænseværdier for udledninger af partikler, kulilte (CO) og organisk bundet kulstof (OGC), der skal dokumenteres ved hjælp af en prøvningsattest, og regler for, hvilke typer brændsel der må fyres med i fyringsanlæg i husholdninger.

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW. Er dit fyringsanlæg omfattet af en af nedenstående punkter, er ovnen omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens bestemmelser. 

  • Rumopvarmere, blandt andet brændeovne og pejseindsatse, reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen, hvis de er bragt i omsætning før 1. januar 2022, eller hvis anlægget har en varmeydelse over 50 kW og under 1 MW.
  • Kedler reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen, hvis de er bragt i omsætning før 1. januar 2020, eller hvis anlægget har en varmeydelse over 500 kW og under 1 MW.
  • Masseovne.
  • Halmfyr.
  • Saunaovne.

Det vil sige, har du for eksempel købt en brændeovn efter 1. januar 2008, har der fulgt en prøvningsattest med ved køb hos en forhandler. Prøvningsattesten skal dokumentere, at fyringsanlægget overholder grænseværdierne, der er fastsat i brændeovnsbekendtgørelsen. Ved godkendelse af ildstedet, skal en skorstensfejer godkende installationen og anlægget samt underskrive prøvningsattesten, før anlægget lovligt kan tages i brug. 

Ecodesign - 2020/2022 og frem

Ecodesigndirektivet sætter rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (eksempelvis brændeovne og brændekedler), hvor hver produktgruppe får en forordning, der ved ikrafttrædelsestidspunktet får direkte effekt i EU-medlemslandet. Fyringsanlæg omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Energistyrelsen er myndighed for ecodesign og har overdraget tilsynet til Sikkerhedsstyrelsen. Det vil sige, at hvis du har viden om, at der er fyringsanlæg på markedet, der ikke overholder ecodesignreglerne, kan du sende oplysningerne til Sikkerhedsstyrelsen. Energistyrelsen har fortsat det overordnede ansvar for udvikling og fortolkning af reglerne for ecodesign og energimærkning af produkter.

Du kan læse mere om de generelle regler for ecodesign på Energistyrelsens hjemmeside. EU-reglerne for fyringsanlæg har direkte effekt i Danmark via forordning EU 2015/1189 (brændeovnsforordningen) og forordning EU 2015/1185 (brændekedelforordningen). Forordningerne sætter grænseværdier for partikler, CO, OGC og kvælstofoxider (NOx, summen af koncentrationen af de to gasser kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO)). 

Ecodesign regulerer følgende fyringsanlæg:

  • Åbne fyringsanlæg til lokal rumopvarmning til fast brændsel, for eksempel en åben pejs, der er bragt i omsætning og/eller ibrugtaget den 1. januar 2022 eller senere, og som har en varmeydelse på 50 kW eller derunder.
  • Lukkede produkter til lokal rumopvarmning, for eksempel brændeovne og pejseindsatse, og komfurer til fast brændsel, der er bragt i omsætning og/eller ibrugtaget den 1. januar 2022 eller senere, og som har en varmeydelse på 50 kW eller derunder.
  • Lukkede produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som anvender presset træ i form af træpiller, der er bragt i omsætning og/eller ibrugtaget den 1. januar 2022 eller senere, og som har en varmeydelse på 50 kW eller derunder.
  • Automatiske og manuelle kedler til fast brændsel, der er bragt i omsætning og/eller ibrugtaget den 1. januar 2020 eller senere, og som har en varmeydelse på højst 500 kW.

Der er ikke krav om en prøvningsattest for at godkende fyringsanlægget. Fyringsanlægget skal i stedet overholde grænseværdierne og kravene til dokumentation, som der fremgår i ecodesign. Ved installation af fyringsanlægget, skal du have en skorstensfejer forbi for at godkende sikkerhedsparametrene ved installationen, for eksempel vedrørende brandfare. 

Det vil sige, har du købt eksempelvis en brændeovn efter den 1. januar 2022, skal den højst sandsynligt overholde ecodesignreglerne.