FAQ om bekendtgørelse om kommunale forskrifter for ældre fyringsanlæg

Formål

Dette vejledningsmateriale har til formål at beskrive kommunernes mulighed for at udarbejde forskrifter efter bekendtgørelse nr. 640 af 24. maj 2023 om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning (herefter forkortet til "bekendtgørelsen").

Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for bekendtgørelsen, hvorfor Miljøstyrelen har fået til opgave at forelægge kommunerne vejledningsmateriale om bekendtgørelsen. Da regelsættet er nyt, kan materialet være med til afvikle en række tvivlsspørgsmål, og gøre lovgivningsmaterialet lettere forståeligt for kommunerne. Kommunerne får med hjemmel i bekendtgørelsen mulighed for at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse, som er installeret senest den 1. juni 2008 i områder med kollektiv varmeforsyning.

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne og pejseindsatse per indbygger, og det anslås, at der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Luftforureningen fra brændeovne udgør ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) det største danske bidrag til partikelforureningen (ca. 40 %) og er årsag til ca. 400 for tidlige dødsfald. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne. Det vil derfor have betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes eller nedlægges. Omkring 55 % af landets brændeovne er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas, og det vurderes med stor usikkerhed, at der i 2020 var ca. 220.000 brændeovne fra før 2008 i disse områder.

Der indledes med en kort præsentation af baggrunden for bekendtgørelsen samt den forventede miljøeffekt ved kommunernes tilslutning til bekendtgørelsen. Den resterende del indeholder svar på de vigtigste spørgsmål angående bekendtgørelsens kapitler. Indholdet henvender sig i mest til sagsbehandlere i kommunerne.

Politisk baggrund

Bekendtgørelsen er et led i udmøntningen af en række initiativer i indsatsen om renere luft i byerne, jf. Aftale om miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af 14. september 2021 (Aftale mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling af 14. september 2021). Bekendtgørelsen imødekommer derfor en efterspørgsel fra kommunerne om at sætte mere ind over for forureningen fra brændeovne og pejseindsatse.

Samtidig bidrager ordningen til at nå Danmarks forpligtigelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer (NEC-direktivet), hvor Danmark skal reducere partikelforurening med 55 % i 2030 i forhold til udledningen i 2005.

Juridisk baggrund

Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse (herefter forkortet til ”miljøbeskyttelsesloven”) § 7, stk. 1, nr. 13, fik Miljøministeren beføjelse til at fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen i et møde kan vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder, herunder forskrifter om bødestraf, inddragelse af offentligheden og digital offentliggørelse.

Ligeledes er der med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3 givet hjemmel til at straffe med bøde for overtrædelse af regler, som er udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 7.

Disse bemyndigelsesbestemmelser er blevet udmøntet i bekendtgørelse nr. 640 af 24. maj 2023 om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning.

Hvad er den forventede klima- og miljøeffekt?

Med bekendtgørelsens ikrafttrædelse og kommunernes tilslutning til ordningen vil røggener i byerne mindskes, og luftkvaliteten forbedres i nærmiljøet og dermed styrke folkesundheden. Den samlede miljøeffekt af det kommunale forbud vil afhænge af, hvor mange kommuner der vælger at benytte sig af ordningen. Hvis alle kommuner vælger at tilslutte sig ordningen i 2024, vil det bidrage til en reduktion på ca. 7.360 tons fine partikler (PM2,5) frem mod 2040. Hvis alene kommunerne København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg tilslutter sig, skønnes effekten at være en reduktion på ca. 1.050 tons PM2,5 frem mod 2040. Det skal bemærkes at estimaterne er behæftet med stor usikkerhed.

Desuden vil nedlæggelse af brændeovne reducere udledningen af sod (black carbon), som er en del af partikelforureningen. Sod er en kortlivet klimakomponent, der bidrager til den globale opvarmning.

Link til bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Ofte stillede spørgsmål

 

Sidst opdateret den 12. marts 2024.