Spørgsmål og svar til prøvningsattester

Ja, det er ejeren, der har ansvaret for, at en brændeovn eller centralvarmekedel er lovligt tilsluttet. Det er med andre ord strafbart at lade en brændeovn eller centralvarmekedel være tilsluttet, hvis der ikke foreligger en prøvningsattest, der opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Hvis du vil købe en brændeovn eller kedel er det dit ansvar, at der følger en prøvningsattest med. Du må ikke få installeret en brændeovn, der ikke har en gyldig prøvningsattest.

Hvis anlægget forhandles i Danmark, kan en prøvningsattest muligvis fremskaffes gennem en dansk forhandler.

Miljøstyrelsen har ikke et register over gyldige prøvningsattester.

Hvis du køber en brændeovn eller –kedel i udlandet, skal du sikre dig, at der følger en prøvningsattest med anlægget. Du må ikke få installeret en brændeovn eller -kedel uden en gyldig prøvningsattest.

Miljøstyrelsen foreslår, at køberen anmoder producenten (evt. gennem den udenlandske forhandler) om en prøvningsattest for anlægget. Hvis anlægget forhandles i Danmark, kan en prøvningsattest muligvis fremskaffes gennem en dansk forhandler.

Miljøstyrelsen har ikke et register over gyldige prøvningsattester.

Ja, hvis der følger en prøvningsattest med, der overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Så bør skorstensfejeren undlade at underskrive prøvningsattesten. Skorstensfejeren skriver en bemærkning herom i ejendommens ildsteds- og skorstensattest.

Skorstensfejeren bør endvidere meddele en eventuel overtrædelse til Miljøstyrelsen med angivelse af dato, fyringsanlæggets navn og model samt tilslutningsadressen.

Selvom prøvningsattesten mangler, kan skorstensfejeren godt godkende den nye installation efter reglerne i bygningsreglementet. Installationen vil dog ikke være lovlig ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. Derfor kan Miljøstyrelsen kræve installationen lovliggjort.

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

I tilfælde hvor en kedel tilsluttet før d. 1. juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet en brænder med en ny, er det kun nødvendigt med en prøvningsattest for den nye brænder.

Nej, prøvningsrapporter er på mange sider, og kan ikke anvendes som prøvningsattester. På baggrund af prøvningsrapporten udsteder prøvningsinstituttet en dansk eller engelsk prøvningsattest på én til to sider. Prøvningsattesten skal indeholde de oplysninger, der er specificeret i brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Man skal være opmærksom på, at ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i papirerne.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 skal prøvningsattesten være et kortfattet dokument (én til to sider) udført af prøvningsinstituttet og skal være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.

Ja, det må det gerne, så længe der er tale om lovligt brændsel. Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen må der for fyringsanlæg installeret efter den 22. januar 2015 kun fyres efter det fyringsprincip og med de typer af fast brændsel, som fyringsanlægget ifølge prøvningsattesten er prøvet med og godkendt til.

For fyringsanlæg, der er installeret før denne dato, gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 om biomasseaffald. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at luftvejledningen fraråder anvendelse af kul, petcoke og brunkul i nye anlæg, der er mindre end 5 MW.

Fra 1. januar 2019 må petroleumskoks (petrokoks) ikke anvendes i fyringsanlæg, der anvendes til privat opvarmning af husholdninger.

 

Hvis en brændeovn tilsluttes, uden at den opfylder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, vil Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed gribe ind. I første omgang vil Miljøstyrelsen indskærpe reglerne og bede ejeren om at fremskaffe en lovlig prøvningsattest.

Såfremt det konstateres, at en brændeovn ikke kan opfylde grænseværdierne, der foreligger en ulovlig prøvningsattest eller at der helt mangler en prøvningsattest, kan Miljøstyrelsen udstede et forbud mod brug af brændeovnen. Såfremt Miljøstyrelsens forbud ikke efterkommes, kan der ske politianmeldelse, hvilket kan resultere i bøder. 

 

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

I tilfælde hvor en kedel tilsluttet før d. 1. juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet en brænder med en ny, er det kun nødvendigt med en prøvningsattest for den nye brænder.

Nej, prøvningsrapporter er på mange sider, og kan ikke anvendes som prøvningsattester. På baggrund af prøvningsrapporten udsteder prøvningsinstituttet en dansk eller engelsk prøvningsattest på én til to sider. Prøvningsattesten skal indeholde de oplysninger, der er specificeret i brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Man skal være opmærksom på, at ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i papirerne.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 skal prøvningsattesten være et kortfattet dokument (én til to sider) udført af prøvningsinstituttet og skal være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.

Ja, det må det gerne, så længe der er tale om lovligt brændsel. Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen må der for fyringsanlæg installeret efter den 22. januar 2015 kun fyres efter det fyringsprincip og med de typer af fast brændsel, som fyringsanlægget ifølge prøvningsattesten er prøvet med og godkendt til.

For fyringsanlæg, der er installeret før denne dato, gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 om biomasseaffald. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at luftvejledningen fraråder anvendelse af kul, petcoke og brunkul i nye anlæg, der er mindre end 5 MW.

Fra 1. januar 2019 må petroleumskoks (petrokoks) ikke anvendes i fyringsanlæg, der anvendes til privat opvarmning af husholdninger.

 

Skorstensfejeren skal altid kontrollere installationen af et nyt fyringsanlæg, inden den tages i brug.

Ejeren skal selv meddele skorstensfejeren, at der er opsat et nyt anlæg.

Nej. Udskiftningen af kedlen på et eksisterende fyringsanlæg er et så omfattende indgreb, at der reelt er tale om en ny tilslutning af fyringsanlægget (eller en tilslutning af brændere til den nye kedel).

Den eksisterende brænder skal leve op til bekendtgørelsens krav. Det ændrer ikke på kravet, at kedlen er testet med andre brændere eller til manuel fyring.

Hvis en brændeovn tilsluttes, uden at den opfylder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, vil Miljøstyrelsen som tilsynsmyndighed gribe ind. I første omgang vil Miljøstyrelsen indskærpe reglerne og bede ejeren om at fremskaffe en lovlig prøvningsattest.

Såfremt det konstateres, at en brændeovn ikke kan opfylde grænseværdierne, der foreligger en ulovlig prøvningsattest eller at der helt mangler en prøvningsattest, kan Miljøstyrelsen udstede et forbud mod brug af brændeovnen. Såfremt Miljøstyrelsens forbud ikke efterkommes, kan der ske politianmeldelse, hvilket kan resultere i bøder. 

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8 stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk og fylde 1-2 sider.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Nej, prøvningsrapporter er på mange sider, og kan ikke anvendes som prøvningsattester. På baggrund af prøvningsrapporten udsteder prøvningsinstituttet en dansk eller engelsk prøvningsattest på én til to sider. Prøvningsattesten skal indeholde de oplysninger, der er specificeret i brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Man skal være opmærksom på, at ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i papirerne.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 skal prøvningsattesten være et kortfattet dokument (én til to sider) udført af prøvningsinstituttet og skal være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.

Så skal skorstensfjeren ikke underskrive prøvningsattesten. Skorstensfejeren skriver en bemærkning herom i ejendommens ildsteds- og skorstensattest.

Skorstensfejeren bør endvidere meddele en eventuel overtrædelse til Miljøstyrelsen med angivelse af dato, fyringsanlæggets navn og model samt tilslutningsadressen.

Selvom prøvningsattesten mangler, kan skorstensfejeren godt godkende den nye installation efter reglerne i bygningsreglementet. Installationen vil dog ikke være lovlig ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. Derfor kan Miljøstyrelsen kræve installationen lovliggjort.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8 stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk og fylde 1-2 sider.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Bekendtgørelsen omfatter brændeovne, centralvarmekedler, pejseindsatser, pilleovne, masseovne, brændekomfurer eller lignende anlæg hvori fast brændsel afbrændes med henblik på anvendelsen af den frembragte varme med en samlet indfyret effekt under 1.000 kW.

Et brændekomfur eller en bageovn er omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav, hvis den samtidig også kan defineres som en rumopvarmer eller centralvarmekedel. Dette er tilfældet, hvis komfuret eller bageovnen kræves koblet til en skorsten, og afgiver varme indenfor i boligen. Det har derfor ikke selvstændig betydning i forhold til at være omfattet af brændeovnsbekendtgørelsen, at man kan lave mad på ildstedet/i ovnen.

Brændekomfurer, der opbygges på den pågældende ejendom af en ovnsætter, og som har minimum to meter vandrette røgkanaler er ikke omfattet af kravet om en prøvningsattest. Disse brændekomfurer må ikke være samlet på fabrik eller leveres som præfabrikerede komponenter. Disse brændekomfurer skal dog have en installationsattest. Installationsattesten underskrives af ovnsætteren, og skal indeholde dato for opsætning, navn på ovnsætter og ovnsætterens firma, cvr. -nummer, samt type af installeret ovn.

Masseovne og kakkelovne er ikke omfattet af kravet om en prøvningsattest, hvis de opbygges på den pågældende ejendom.

Disse masseovne og kakkelovne skal dog have en installationsattest. Installationsattesten underskrives af ovnsætteren, og skal indeholde dato for opsætning, navn på ovnsætter og ovnsætterens firma, cvr. -nummer, samt type af installeret ovn

 

En masseovn og kakkelovn er dog omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav hvis:

 • Anlægget er et byggesæt, hvor ovnens kerne (brændkammer), består af seriefremstillede sektioner.
 • Brændkammeret/kernen leveres som et seriefremstillet byggesæt eller som en samlet præfabrikeret enhed.

Et fyringsanlæg der opbygges på stedet omkring sådan et brændkammer, skal derfor afprøves for partikelemission, og en gyldig prøvningsattest skal følge hvert eksemplar af brændkammer eller kerne.

Dette gælder ikke for:

 • Enkeltstående eller unikke fyringsanlæg, hvori der blot indgår seriefremstillede elementer, f.eks. ildfaste byggesten, låger, luftspjæld, håndtag og lign.

Historiske rumopvarmere produceret før 1920, der restaureres og opbygges på den pågældende ejendom af en ovnsætter, og som er udmuret i hele brændkammeret med henblik på at opnå en høj temperatur til forbrændingen, er ikke omfattet af kravet om en prøvningsattest.

Disse historiske rumopvarmere skal dog have en installationsattest. Installationsattesten underskrives af ovnsætteren, og skal indeholde dato for opsætning, navn på ovnsætter og ovnsætterens firma, cvr. -nummer, samt type af installeret ovn

Siden den 26. januar 2017 har også fyringsanlæg, herunder pejseindsatser, der uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering, været omfattet af kravene i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at det er muligt at lade brændkamrene teste med henblik på at opfylde reglerne. Dette kan f.eks. gøres ved at lade et eller flere brændkamre afprøve, og så lade dem indbygge, så det er indramningen, der tilpasser sig den enkelte installation. 

Brændeovne er lavet til at varme i det rum, hvor den står. Det hedder i bekendtgørelsen en rumopvarmer.

Centralvarmekedler opvarmer vand til radiatorerne og/eller til vandhanerne. Den er ikke lavet til at varme i det rum, som den står i.

Læs mere herom i bekendtgørelse nr. 49 af den 16. januar 2018, Kapitel 2

Prøvningsattesten laves på et laboratorium, der tester brændeovnen eller brændekedlen. Laboratoriet skal være akkrediteret til lige netop denne prøvning.

Det er producenten eller importøren, der skal sørge for at indgå aftale med laboratoriet om testen.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8 stk. 4 skal prøvningsattesten skal være udformet på dansk eller engelsk og fylde 1-2 sider.

Skorstensfejeren, der skal underskrive prøvningsattesten, skal kunne læse og forstå attesten.

Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere, udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest.

Nej, prøvningsrapporter er på mange sider, og kan ikke anvendes som prøvningsattester. På baggrund af prøvningsrapporten udsteder prøvningsinstituttet en dansk eller engelsk prøvningsattest på én til to sider. Prøvningsattesten skal indeholde de oplysninger, der er specificeret i brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Man skal være opmærksom på, at ejeren af fyringsanlægget skal have skorstensfejeren til at underskrive prøvningsattesten, når fyringsanlægget er tilsluttet. Skorstensfejeren skal umiddelbart kunne finde de nødvendige oplysninger i papirerne.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsens § 8, stk. 4 skal prøvningsattesten være et kortfattet dokument (én til to sider) udført af prøvningsinstituttet og skal være udformet på dansk eller engelsk og indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.
 2. Beskrivelse af fyringsanlægget, herunder mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.
 3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer, herunder eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet, samt bekræftelse på at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.
 4. Anvendt måleprincip og prøvningsmetode.
 5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.
 6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.
 7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.

Nej, det er kun prøvningslaboratorier der kan udstede prøvningsattester.

Et prøvningslaboratorium kan dog udstede en attest på baggrund af en rapport fra et andet laboratorium, når begge laboratorier opfylder bekendtgørelsens akkrediteringskrav.

Ja, producenter og importører af fyringsanlæg kan frit vælge at stille prøvningsattester til rådighed for tidligere kunder, f.eks. til download via hjemmesiden eller udlevering via forhandlere.

Dette gælder, så længe det tydeligt angives, hvilken anlægstype, der er omfattet, f.eks. ved angivelse af det relevante serienummerinterval. Prøvningsattester omfatter ikke tidligere modeller af samme handelsnavn, som ikke er i overensstemmelse med det eksemplar, der er afprøvet.

Ja, hvis afprøvningen er sket i henhold til de krav der opstilles i bekendtgørelsen kan prøvningslaboratoriet på baggrund af allerede gennemført afprøvninger udarbejde prøvningsattesten.

Bekendtgørelsen omfatter blandt andet krav til prøvningsmetode og akkreditering af prøvningslaboratoriet.

For mere information kan du læse bekendtgørelse nr. 49 af den 16. januar 2018.

Nej. For anlægstyper, der tilhører en serie af anlægstyper med samme konstruktion, men varierende størrelse, vil det være tilstrækkeligt at foretage afprøvning af en enhed fra den mindste og største anlægstype, såfremt forholdet mellem den nominelle varmeydelse for de pågældende enheder ikke overstiger 1:1,6 (rumopvarmere) eller 1:2 (centralvarmekedler). Dette fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Hvis forholdet overstiges, afprøves yderligere en eller flere enheder fra anlægstyper af mellemliggende størrelse, således, at forholdet mellem den mindste og største enhed i hvert størrelsestrin ikke overstiges.