Særligt om centralvarmekedler til fast biobrændsel - brændekedler

Brændekedler – eller centralvarmekedler til fast brændsel – bruges ofte til opvarmning af boliger inkl. varmt brugsvand i områder, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas eller sammen med elopvarmning for eksempel i sommerhuse. Brændekedler benyttes også på mange landbrugsejendomme.

Gamle brændekedler står for en stor andel af partikelforureningen

Gamle brændekedler står for en stor del af partikelforureningen i Danmark. De har desuden en lav energiudnyttelse og kræver derfor mere brændsel end nye kedler. 

Regler for brændekedler

Brændekedler under 1 MW til fast brændsel reguleres efter brændeovnsbekendtgørelsen eller ecodesigndirektivet.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer brændekedler under 1 MW installeret og/eller bragt i omsætning før 1. januar 2020 samt kedler over 500 kW og under 1 MW. Krav til udledninger af forurenende stoffer frengår i bilag 2 i brændeovnsbekendtgørelsen. Samtidig er der er to forskellige grænseværdier for brændekedler, afhængig af om de er manuelt eller automatisk fyrede.

Nye eller væsentligt ændrede skorstene for tilsluttede fyringsanlæg til og med 30 kW skal overholde reglerne i brændeovnsbekendtgørelsens § 10. Dette er for at reducere risikoen for, at borgere i nærområdet vil blive generet af røggener. 

Ligeledes har kommunen også mulighed for at skride ind over for forurening og ulempe fra en brændekedel, hvis der bruges ulovligt brænde, eller røgen fra skorstenen er synlig og lugtende.

Ecodesign

Brændekedler under 500 kW, der er bragt i omsætning 1. januar 2020 eller senere, reguleres efter ecodesigndirektivet.

EU forordningen 2015/1189 for brændekedler trådte i kraft den 1. januar 2020. Det betyder, at brændekedler, der er bragt i omsætning 1. januar 2020 eller senere, skal overholde reglerne i ecodesign og ikke reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen. I bilag II, pkt. 1, i forordningen kan du se grænseværdierne. Disse er også gengivet i bilag 5 i brændeovnsbekendtgørelsen. 

Installation af større centralvarmekedler skal anmeldes før de tages i brug

For installation af en centralvarmekedel med en nominel indfyret effekt over 120 kW gælder desuden, at kedlen skal anmeldes til kommunen senest otte uger inden det planlagte ibrugtagningstidspunkt. Læs alle regler for centralvarmekedler i brændeovnsbekendtgørelsen.

Hvad er en centralvarmekedel?

En centralvarmekedel til fast brændsel er en kedel, som fyres med brænde, flis, træbriketter, træpiller, halm, plantekerner eller andre former for biomasseaffald. Brændefyrede centralvarmekedler er ofte udstyret med et relativt stort brændkammer, så anlægget både kan varme rummet op, hvori den står, samt brugsvandet.

Ofte stillede spørgsmål om halmfyr