2.2.3 Bagatelgrænse for kommunernes håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

Kommunerne kan undlade at behandle forhold, som kommunen anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen (bagatelgrænse). Det gælder både forhold, som kommunen selv er blevet opmærksom på og i forhold til klager.

Anvendelsesområdet for bagatelgrænsen er dog i praksis meget snævert. Kommunerne har derfor pligt til at foretage nærmere undersøgelser, hvis der modtages anmeldelser, som ikke er åbenbart grundløse eller af bagatelagtig betydning.

Brændefyring er en væsentlig kilde til luftforurening

Brændefyring udgør en væsentlig kilde til luftforurening i Danmark – ikke mindst i forhold til den samlede udledning af partikler. Forureningen er relevant både i forhold til nationale emissioner og i forhold til sager om lokal luftkvalitet.

Luftforurening fra fyringsanlæg vil derfor kun helt undtagelsesvist være af rent bagatelagtig karakter. Derfor er det udgangspunktet, at kommuner ikke kan afvise klager over brænderøg med henvisning til, at forholdet ligger under bagatelgrænsen for kommunens tilsyn med miljøbeskyttelseslovens overholdelse. Det må i stedet for vurderes konkret i den enkelte sag, om luftforureningen fra fyringsanlægget er væsentlig.