Krav til nye skorstene og skorstene, der ændres væsentligt

I brændeovnsbekendtgørelsen er der minimumskrav til højden på skorstene for anlæg op til 30 kW. Kravene supplerer kravene til aftrækssystemet i Bygningsreglementet

I brændeovnsbekendtgørelsen er der minimumskrav til højden på skorstene. Disse krav gælder nye skorstene og skorstene (aftrækssystemer), der ændres væsentligt efter den 26. januar 2015. 

Minimumskrav til højden gælder for anlæg op til 30 kW

Minimumskravene til skorstenshøjde retter sig mod brændeovne og mindre fyringsanlæg i parcelhuse og lignende, hvor anlægget har en varmeeffekt på op til 30kW.

Minimumskrav til nye skorstene eller skorstene, der ændres væsentligt

Der er i bekendtgørelsen nogle præcise minimumskrav til nye skorstene eller skorstene, der ændres væsentligt - kravene supplerer kravene i Bygningsreglementet: 

  • Skorstenen skal uanset taghældning rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsindtag, vinduer eller døre. Det gælder i en 15 meters radius fra skorstenen.

  • For taghældninger på op til og med 20°, skal skorstenen udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller være mindst 1 meter fra tagfladen

  • For angår taghældninger på over 20°, skal skorstenen udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,3 meter.

Se bekendtgørelsen

Bygningsreglementets krav

Der er også krav til skorstene i Bygningsreglementet. Her er det bestemt, at aftrækssystemet fra brændeovne – det vil sige rørsystem og skorsten – skal udføres, så røggassen udledes lodret. Desuden skal skorstenen have en sådan højde, placering, udformning og lysningsareal, at der bliver tilfredsstillende trækforhold i skorstenen, og at røgudledningen ikke giver gener for omgivelserne. Ud over disse krav er der en vejledende tekst med anbefalinger. Læs Bygningsreglementets krav.

Det er brændeovnsejerens eget ansvar at overholde, at skorstenen lever op til reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen, herunder 15 meters reglen. En byggetilladelse rummer ikke en godkendelse af, at 15 meters reglen er overholdt.

Hvad er en væsentlig ændring af skorstenen?

Hvis en skorsten rives ned og bygges op igen, er der tale om en væsentlig ændring. En ændring er også væsentlig, hvis ejeren ændrer skorstenens højde.

Almindelig vedligeholdelse af en skorsten er en uvæsentlig ændring. Mindre reparationer, etablering af skorstensforing og montering af røgsuger er også uvæsentlige ændringer.

Formålet med reglerne i Bygningsreglementet

Formålet med bestemmelserne i Bygningsreglementet om skorstene og røgrør med tilhørende samlinger er at sikre, at der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.