2.3.3 Forureningens konkrete ulemper

Forureningens påvirkning af nærmiljøet er centralt i vurderingen af om en forurening fra et fyringsanlæg er væsentlig.

Et centralt element i forhold til vurderingen af, om en forurening fra et fyringsanlæg er væsentlig, er forureningens påvirkning af nærmiljøet.

Røgnedslag under sædvanlige vindforhold

I mange tilfælde vil det ofte dreje sig om, i hvilket omfang der under sædvanlige vindforhold kan konstateres røgnedslag på steder, hvor andre mennesker færdes eller opholder sig. Røgnedslag kan både give en forøget eksponering for skadelige partikler og en forøget risiko for konkrete røg- og lugtgener for andre i lokalområdet.

Højde og placering af skorstenen

Ofte har højden og placeringen af aftrækssystemet (skorstenen) betydning for risikoen for røgnedslag. Både i tilfælde af, at aftrækssystemet ikke er højt nok og i tilfælde, hvor det er uhensigtsmæssigt placeret på bygningen eller i forhold til andre bygninger, træer mv., risikeres det, at der ikke kan sikres en fri fortynding af røgen.

Bemærk, at der er krav i § 11 i brændeovnsbekendtgørelsen om højde og afstand til nærmeste luftindtag til nye aftrækssystemer og aftrækssystemer, der ændres væsentligt. Kravene i bekendtgørelsen gælder kun for aftrækssystemer, der er tilsluttet fyringsanlæg under 30 kW – i praksis brændeovne og andre mindre fyringsanlæg. Vær desuden opmærksom på, at der er funktionskrav til aftrækssystemer generelt i Bygningsreglementet.

Røgafkastet påvirkes af mange faktorer

Ud over kravene i brændeovnsbekendtgørelsen og Bygningsreglementet skal der generelt tages hensyn til, at højere bygninger eller terrænforhold i nærheden af den bygning, hvor aftrækssystemet er placeret, kan være til hinder for et tilfredsstillende røgafkast (fri fortynding). Dette hensyn skal tages, selvom aftrækssystemet overholder gældende højdekrav.

Det er ikke muligt generelt at angive løsninger, der sikrer et tilfredsstillende røgafkast i alle tilfælde. Det skyldes, at røgafkastet påvirkes af mange faktorer, herunder eksempelvis fyringsanlæggets type, hvordan der fyres, skorstenstræk, hvor tæt røgafkastet er på nærmeste nabo mv. Om røgafkastet fra et fyringsanlæg er tilfredsstillende, må derfor vurderes konkret på baggrund af forholdene på stedet. Læs om skorstene og røgafkast på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.