2.3.2 Når fyringsanlægget er placeret i boligområder

Omgivelserne kan have betydning for hvordan brænderøgen spredes og fortyndes

Det har stor betydning, hvordan et fyringsanlæg er placeret i forhold til omgivelserne.

Større risiko for røgnedslag i boligområder

Ideelt set bør røgen fra et fyringsanlæg stige uhindret op fra skorstenen og fortyndes. En uhensigtsmæssig placering af aftrækssystemet i forhold til andre huse eller store træer i lokalområdet, der gør det vanskeligt at sikre spredning og fri fortynding af røgen, vil kunne skabe røggener for andre mennesker.

Der er større risiko for at røgnedslag kan udgøre et problem, når fyringsanlæg er placeret i boligområder – eller i områder, som grænser umiddelbart op til boligområder. Røgnedslag kan give anledning til røg- og lugtgener.

Den konkrete type af bebyggelse kan også have betydning. I områder med tæt-lav bebyggelse (rækkehuse, kæde- eller klyngehuse), hvor der ofte kun er få meter imellem husene, vil forureningen fra et fyringsanlæg lettere kunne anses for væsentlig end i tilfælde med stor afstand imellem husene. I denne type bebyggelse er det særligt vigtigt, at fyringsanlægget har optimale driftsbetingelser, og herunder at der er tilstrækkelig højde på skorstenen.

Problemer i områder med lav boligbebyggelse der grænser op til etagebyggeri

Tilsvarende gælder eksempelvis i områder, hvor lav boligbebyggelse grænser op til etagebebyggelse (karrébebyggelse, boligblokke mv.). Hvis der er placeret en brændeovn i en bolig i ét plan beliggende umiddelbart neden for en etageejendom, er der risiko for, at der kan opstå røg- og/eller lugtgener for de beboere, der har bolig over stueniveau, når vinden vender ind imod etageejendommen.

Automatiske ventilationsanlæg og brænderøg

En særlig problemstilling er bebyggelse, hvor naboen til et fyringsanlæg har et automatisk ventilationsanlæg (eksempelvis Genvex, Nilan, Duka). Her er der risiko for, at ventilationsanlægget suger røgen ind i huset og fordeler røgen i samtlige rum og dermed særlig risiko for, at røgen giver anledning til gener. Ved vurderingen af forureningens væsentlighed vil der i dette tilfælde kunne lægges vægt på hensynet til, at naboen oplever generne fra brænderøgen indendørs, hvilket kan udgøre en særlig begrænsning i hans/hendes anvendelse af sin ejendom.

Generelt vil forureningen fra et fyringsanlæg i et boligområde – og særligt placering på steder, hvor der er stor risiko for røg- og lugtgener – altså lettere kunne karakteriseres som væsentlig, end forureningen fra fyringsanlæg placeret på landet med langt til nærmeste nabo. Dette gælder også, selvom partikeludslippet fra anlægget på landet kan være større.