Helbredseffekter af luftforurening

Det er veldokumenteret, at der er helbredseffekter af luftforurening. Udsættelse for luftforurening fra alle kilder, især for luftforurening gennem partikler, har vist sammenhæng med en række negative helbredseffekter, herunder øget sygelighed og dødelighed af lungelidelser og hjertekarsygdomme. Forureningen er faldet gennem de seneste år, men giver fortsat problemer.

Gennem de seneste årtier er der gennemført en række danske studier, som har belyst sammenhængen mellem luftforurening og helbredseffekter i befolkningen. Resultaterne af disse studier viser, at der er helbredseffekter af luftforurening.

Flere kilder til luftforurening i byområder

Partikulær luftforurening i byområder med kilder som trafik, industri og brænde-, kul- samt oliefyring har længe været kendt som sundhedsskadelig, især med hensyn til luftvejs- og hjertekar-sygdomme.

Korttidseffekter

Kortidseffekter, der optræder i dagene umiddelbart efter en stigning i luftforureningen, er astmaanfald, bronkitis og indlæggelser for hjerte- og lungelidelser. For korttidseffekter er der fundet en stigning i dødelighed på 0,5 % ved en stigning på 10μg/m3 i PM10.

Langtidseffekter

Langtidsudsættelse bidrager til risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme, luftvejslidelser og lungecancer og nyere studier peger på effekter som nedsat fødselsvægt, hæmmet udvikling af lungefunktion hos børn og unge, udvikling af diabetes, slagtilfælde, og andre kræftformer end lungekræft.  Studier af langtidseffekter af luftforurening generelt har vist, at dødeligheden i befolkningen stiger med 6 % per 10μg/m3 stigning i PM2,5

Luftforureningen falder - men giver fortsat problemer

Luftforureningen i Danmark har siden 1982 været overvåget gennem et landsdækkende luftmåleprogram, hvor resultaterne viser, at for de fleste forureninger er niveauerne faldende. Forskning viser imidlertid, at udsættelse for den luftforurening, der findes i dag, fortsat giver anledning til negative helbredseffekter i befolkningen.

I menuen til venstre er der samlet internationale og danske forskningsresultater og modelberegninger om luftforurening, herunder information om brændefyrings bidrag til effekter på helbredet.