Forbud mod petrokoks til privat boligopvarmning

Petrokoks til privat opvarmning forbydes for at undgå skader på miljø og mennesker

Røgen fra petrokoks indeholder svovl, som kan omdannes til svovlsyre og give syreskader og forsuring af miljøet. Det kan ses helt konkret ved, at skorstensrøret i anlæg til fyring med petrokoks ofte har ætsningsskader og må skiftes jævnligt, da der er risiko for at røret ætses op.

Aske fra petrokoks indeholder op til 7 % nikkel, hvilket er så stor en mængde, at asken må karakteriseres som farligt affald. Asken må derfor ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald eller spredes til omgivelserne men skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Nikkel er den hyppigste grund til kontaktallergi i Danmark, og op mod 10 % af alle kvinder og 1 % af mænd er allergiske over for nikkel. Derfor er der stærke sundhedsmæssige argumenter for ikke at fyre med petrokoks i private anlæg.

Brændsler som kan benyttes i stedet for petrokoks til privat boligopvarmning

Det er ikke nødvendigt at skifte fyr, selvom petrokoks ikke længere må anvendes. Private anlæg, som tidligere blev fyret med petrokoks, vil kunne gå over til at fyre med træpiller eller brænde. Ifølge Teknologisk Institut vil det dog give en betydelig bedre udnyttelse af brændslet (træpiller eller brænde), hvis man skifter til f.eks. et træpillefyr. Der er ikke et nøjagtigt tal for, hvor mange boligejere, der har været nødt til at skifte brændsel, men forventningen lå omkring 2.000-2.500 boligejere.

Kommunen er tilsynsmyndighed

Forbuddet mod brug af petrokoks til privat boligopvarmning trådte i kraft den 1. januar 2019, og det er kommunen, som har tilsynet med, at reglerne overholdes.

Forbuddet er fastsat i brændeovnsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvor der står at: Petroleumskoks må ikke anvendes i fyringsanlæg, der anvendes til privat opvarmning af husholdninger.

Det er fortsat lovligt at fyre med petrokoks i industrianlæg

Forbuddet mod petrokoks omfatter kun private anlæg og ikke industrianlæg over 1 megawatt (MW), hvor der er krav om røggasrensning og sikkerhed for, at asken bliver bortskaffet som farligt affald.

Hvad er petrokoks?

Petrokoks, petroleumskoks eller energikoks, som det også kaldes, er et restprodukt fra olieraffinaderierne. Petrokoks fremstilles ved, at den sidste del af olien opvarmes til 500 grader Celsius, hvorefter de faste bestanddele skæres ud ved højtryksspuling. Herved koncentreres forureningerne fra råolien i den færdigproducerede petrokoks. Mest udtalt er et højt indhold af svovl, nikkel og vanadium. 

Petrokoks brænder ved meget høje temperaturer. Derfor er det uegnet som brændsel i almindelige brændeovne, som risikerer at blive ødelagt. Til forbrænding af petrokoks benyttes særligt robuste fyr, som tåler de høje temperaturer.