1.3 Overblik over brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen er emneopdelt med ni kapitler. Her får du et hurtigt overblik.

Brændeovnsbekendtgørelsen er inddelt i en række kapitler, som overordnet inddeler bekendtgørelsens bestemmelser efter emne.

Kapitel 1 indeholder afgrænsning af bekendtgørelsens anvendelsesområde, samt definitionerne af de begreber, som anvendes i bekendtgørelsens øvrige dele. Det skal dermed vurderes ud fra bekendtgørelsens formål og definitioner, om et anlæg er omfattet af bekendtgørelsens regulering.

Kapitel 2 indeholder regler om krav til fyringsanlægs emissioner. Kapitlet skal ses i sammenhæng med bekendtgørelsens bilag 1 og 2, som fastlægger konkrete emissionsgrænseværdier for henholdsvis rumopvarmere og centralvarmekedler. Emissionskravene skal være opfyldt, når et fyringsanlæg sælges eller på anden måde overdrages eller tilsluttes. Et fyringsanlægs overholdelse af emissionskravene dokumenteres med en prøvningsattest.

Kapitel 3 indeholder regler om akkreditering og tekniske krav til prøvningsattester og til attesternes indhold.

Kapitel 4 indeholder krav til højden af aftrækssystemer (skorstene mv.), som etableres eller ændres væsentligt efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Der gælder højdekrav både i forhold til bygningen, hvor aftrækssystemet er placeret, og i forhold til andre bygninger inden for en radius på 15 m. Bekendtgørelsens regler om aftrækssystemer gælder kun, hvis fyringsanlægget, som aftrækssystemet er tilsluttet, har en nominel indfyret effekt på maksimalt 30 kW, da bekendtgørelsens krav på dette område er målrettet mindre fyringsanlæg som brændeovne.

Kapitel 5 indeholder en særlig anmeldelsesordning, der alene gælder for centralvarmekedler med en nominel indfyret effekt på mere end 120 kW. Reglerne i kapitel 5 indebærer, at ejeren skal indsende en anmeldelse til kommunen, senest 8 uger før ejeren forventer at tage centralvarmekedlen i brug.

Kapitel 6 indeholder regler om tilsyn. Tilsynsforpligtelsen efter bekendtgørelsen er delt mellem Miljøstyrelsen og kommunerne. Miljøstyrelsen fører som udgangspunkt tilsyn med emissionsreglerne og reglerne om prøvningsattester og akkreditering. Kommunerne fører tilsyn med de øvrige regler i bekendtgørelsen, fx regler om fyring efter korrekte fyringsprincipper, skorstenshøjder og godkendelse af installation af anlæg på over 120 kW. Det er også kommunerne, der træffer afgørelser om væsentlig forurening fra røg fra fyringsanlæg, fx som opfølgning på en klage.

Kapitel 7 indeholder regler om kommunernes mulighed for at udarbejde forskrifter for fyringsanlæg i nærmere bestemte geografiske områder.

Kapitel 8 angår straf. I kapitlet opremses de overtrædelser af bekendtgørelsen, der som udgangspunkt kan føre til bødestraf.

Kapitel 9 indeholder bekendtgørelsens ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Der gælder overgangsordninger for bekendtgørelsens ikrafttræden for flere typer af anlæg. For anlæg omfattet af en overgangsordning træder bekendtgørelsens regulering først helt eller delvist i kraft ved udløbet af overgangsperioden, der fremgår af kapitel 5.