1 Vejledningens baggrund og formål

Denne vejledning er udarbejdet til brændeovnsbekendtgørelsen. Formålet er blandt andet at bidrage til en mere ensartet håndhævelse af brændeovnsbekendtgørelsen og behandling af klagesager om brænderøg på landsplan.

Brændefyring i Danmark

Der er ca. 750.000 brændeovne (inkl. pejse og masseovne) i Danmark. Det svarer til, at omtrent hver tredje danske husstand har en brændeovn. Derudover er der ca. 71.500 brændekedler med manuel indfyring, samt et antal centralvarmekedler med automatisk indfyring, samt halmfyr. Det gør Danmark til et af de lande i verden, som har flest fyringsanlæg pr. indbygger.

Brændeovnene og centralvarmeanlæg til fast brændsel står samtidig for en stor del af den samlede danske partikeludledning. Partikelforurening fra brændefyring er, som al anden partikelforurening, sundhedsskadelig, og røg fra brændefyring kan være generende for naboer og omgivelser. På grund af det store antal brændeovne, brændekedler og øvrige fyringsanlæg til fast brændsel i Danmark og disse anlægs betydelige andel af den samlede partikelforurening er det vigtigt, at forureningen nedbringes.

Det er hensigten, at vejledningen dels skal bidrage til en mere ensartet håndhævelse af brændeovnsbekendtgørelsen og behandling af klagesager om brænderøg på landsplan og dels medvirke til, at der bliver færre og mindre alvorlige gener og helbredseffekter i boligområder med mange brændeovne.

Vejledningen er en del af brændefyringsportalen

Vejledningen er udarbejdet sideløbende med Miljøstyrelsens brændefyringsportalen.dk, som indeholder generel information om forurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW.  Idet vejledningen er udarbejdet til et digitalt format, kan der – hvis den printes og læses i sin helhed – forekomme gentagelser.

Følgegruppe til vejledningen

Der har i 2015 været nedsat en følgegruppe med deltagelse af Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune, Horsens Kommune, Det Økologiske Råd, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Skorstensfejerlauget, Astma-Allergi Danmark, Trafik- og Byggestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Følgegruppens formål har været at følge projektets fremdrift og bidrage i diskussioner af væsentlige emner i forhold til håndhævelse og regulering af fyringsanlæg under 1 MW. Følgegruppen er ikke ansvarlig for vejledningens indhold eller udformning. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledningen med bistand fra KommunikationsKompagniet og Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Brændeovns bekendtgørelsen