4.4.2 Håndhævelse af påbud efter miljøbeskyttelsesloven

Kommunen kan meddele påbud, hvis forureningen er væsentlig

Særligt om forbud

Kommunerne kan som tilsynsmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven meddele påbud om nedbringelse af en forurening, hvis forureningen er væsentlig.

Påbud er omfattet af en bestemthedskrav

Påbud er omfattet af et bestemthedskrav. Det betyder, at det skal fremgå klart af påbuddets indhold, hvad der påbydes med henvisning til de relevante retsregler – i dette tilfælde miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1. I forhold til luftforurening fra fyringsanlæg kan det eksempelvis påbydes, at ejeren af fyringsanlægget skal sikre fri fortynding af røgen eller skal nedbringe forureningens til et ikke-væsentligt niveau.

For større fyringsanlæg over 120 KW kan bestemthedskravet opfyldes ved at fastsætte vilkår i henhold til grænseværdierne i eksempelvis Miljøstyrelsens luftvejledning, støjvejledning, lugtvejledning mv.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger

I forhold til fyringsanlæg under 120kW findes der imidlertid ikke fastsatte grænseværdier for anlæggets emission i drift, lugt mv. For at opfylde bestemthedskravet kan kommunen derfor enten stille vilkår om gennemførelsen af særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger eller vejledende oplyse anlæggets ejer, hvordan påbuddet forventeligt kan opfyldes – herunder hvilke tiltag, ejeren bør gennemføre.

De forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til klager over brænderøg kan eksempelvis bestå i en eller flere af følgende forhold:

  • Skorstenen skal forhøjes, eller forbedres fx ved en foring eller ved påmontering af en røgsuger, hvis det vurderes, at forbedringen kan opfylde påbuddet. 
  • Anlægget skal benyttes på en bestemt måde for eksempel med et bestemt brændsel, eller kun på bestemte tidspunkter eller under bestemte vejrforhold,
  • Der skal anvendes brændsel med af tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og det skal opbevares på en måde, så brændslets kvalitet ikke forringes.
  • Brugen af fyringsanlægget skal indskrænkes.

Den eller de rette foranstaltninger til begrænsning af forureningen angives ud fra kommunens vurdering. Hvis kommunen i forbindelse med et miljøtilsyn har konstateret, at der anvendes vådt eller forkert brændsel, kan der stilles vilkår om bedre opbevaring af brændsel eller anvendelse af et bestemt brændsel.

Foranstaltninger må vurderes ud fra håndhævelsesmuligheder og proportionalitet

Angivelsen af forureningsbegrænsende foranstaltninger må også vurderes ud fra kommunens efterfølgende håndhævelsesmuligheder. I den henseende kan det eksempelvis være vanskeligt at håndhæve et egentligt vilkår om, at der kun må fyres i fyringsanlægget, når vinden er i en bestemt retning eller lignende.

Hvis der stilles vilkår om gennemførelsen af bestemte forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal dette ske under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Kommunen bør derfor ikke fastsætte strengere eller flere vilkår, end formålet tilsiger. Hvis det vurderes, at flere forskellige foranstaltninger kan nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau, bør fyringsanlæggets ejer gives valgfrihed i forhold til opfyldelsen af påbuddet – alternativt kan der stilles vilkår om gennemførelse af den mindst indgribende og/eller økonomisk mest fordelagtige foranstaltning.   

I Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning findes der yderligere information om meddelelse af påbud.

Påbud gør hidtidig brug ulovlig

Et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 har såkaldt konstitutiv karakter. Det betyder, at påbuddet skaber en ny retstilstand. I praksis indebærer påbuddet, at den hidtil lovlige anvendelse af et fyringsanlæg gøres ulovlig. Derfor har ejeren (påbudsadressaten) krav på den retsbeskyttelse, der ligger i reglerne om kontradiktion og klage.

Forvarsling

Meddelelsen af et påbud skal forvarsles. I den forbindelse skal ejeren gøres bekendt med sagen og skal underrettes om sine partsbeføjelser efter forvaltningsloven og om mulighederne for at klage. Det skal fremgå her, at der ifølge § 22, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter ikke er nogen administrativ klageadgang – og at ejeren derfor er henvist til domstolene.

Skriftligt og med rimelig frist

Påbuddet skal som udgangspunkt meddeles skriftligt og skal indeholde en frist for at opfylde påbuddet, som efter omstændighederne er rimelig og realistisk til gennemførelsen af de påbudte foranstaltninger.

Fristen skal fastsættes under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet, men skal dog heller ikke være længere, end formålet tilsiger af hensyn til administrativ konsekvens og til eventuelle naboer mv., der i det daglige generes af røgen.

Opfølgning

Kommunen bør gennemføre opfølgende besøg hos ejeren af fyringsanlægget med henblik på at konstatere, om et påbud er opfyldt. Et opfølgende tilsynsbesøg skal som udgangspunkt varsles på samme måde som andre tilsynsbesøg, men dette kan undlades, hvis det vurderes, at varslingen indebærer, at formålet med tilsynsbesøget forspildes.

Påbud vedrørende anlæg med en indfyret effekt over 120 kW

Miljøstyrelsens luftvejledning er der fastsat vejledende grænseværdier for emission fra fyringsanlæg i drift med en indfyret effekt over 120kW.

Meddelelsen af påbud til ejeren af et sådant anlæg kan foretages med vilkår om at nedbringe anlæggets emission til et niveau under de vejledende grænseværdier i luftvejledningen, hvis et sådant vilkår efter en konkret vurdering er tilstrækkeligt og rimeligt.