3.3.1 Regler i brændeovnsbekendtgørelsen om aftrækssystemer

I brændeovnsbekendtgørelsen er der for mindre fyringsanlæg krav til højden af nyetablerede aftrækssystemer og aftrækssystemer, der ændres væsentligt. Formålet med reglerne er at medvirke til, at en skorsten etableres med tilstrækkelig højde.

I brændeovnsbekendtgørelsens kapitel 4 er der indsat krav til højden af nyetablerede aftrækssystemer og aftrækssystemer, der ændres væsentligt. Med aftrækssystem forstås en skorsten med tilhørende rørsystem. Reglerne om aftrækshøjde gælder kun for aftrækssystemer, der er tilsluttet mindre fyringsanlæg. Formålet med reglerne er at medvirke til, at en skorsten etableres med en tilstrækkelig højde til, at røgen føres så højt op, at den kan passere hvirvelzonen, der kan opstå nær taget og huset. På den måde forebygges røgnedslag og røggener hos naboer. Tilsvarende skal kravene til aftrækshøjder sikre, at der ikke etableres aftrækssystemer, som er lavere end vindues- og døråbninger samt indsugninger på omkringliggende bygninger.

Max. 30 kW

Kravene i bekendtgørelsen gælder kun for aftrækssystemer, hvor det tilsluttede anlæg maksimalt har en nominel indfyret effekt på 30 kW. I praksis betyder det, at bekendtgørelsens regulering fortrinsvis har til hensigt at fastsætte krav til aftrækssystemet for brændeovne og mindre fyringsanlæg i parcelhuse og etageejendomme.

Kaskadeløsninger mv.

Grænsen på 30 kW gælder samlet for alle anlæg, der er tilsluttet samme aftrækssystem, herunder også for kaskadeløsninger eller lignende, hvor flere mindre ovne/kedler tilsluttes samme aftrækssystem.

Flere enheder på samme aftrækssystem

Hvis der er tilsluttet flere enheder på samme aftrækssystem med en samlet nominel indfyret effekt på mere end 30 kW, er aftrækssystemet ikke omfattet af reglerne om aftrækshøjde i brændeovnsbekendtgørelsen.

Flere aftrækssystemer til en eller flere enheder

Hvis der modsat er etableret flere aftrækssystemer til en eller flere enheder med samlet nominel indfyret effekt på mere end 30 kW, men med en effekt under denne grænseværdi pr. aftrækssystem, vil disse aftrækssystemer som udgangspunkt være omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens regulering.