3.3 Aftrækssystemer

Hvis aftrækssystemet – det vil sige rørsystem og skorsten – fungerer dårligt, gør fyringsanlægget det også, og forureningen øges.

Et dårligt aftrækssystem medvirker til en dårligere forbrænding. Dårlige forbrændingsforhold skaber øget forurening, da der sker en større udledning af partikler og uforbrændte gasser end ved optimale driftsvilkår.

Dårlige trækforhold i aftrækssystemet kan derfor give anledning til røg- og lugtgener af varierende karakter hos naboen på grund af, at røgen ikke spredes og fortyndes tilstrækkeligt og måske falder ned til jorden. Det vil i mange tilfælde dog være for lav skorsten og/eller uhensigtsmæssig placering af skorstenen, der er årsagen til nabogener.

Dårlig forbrænding kan skyldes flere forhold

En dårlig forbrænding kan også skyldes en række andre faktorer end et dårligt aftrækssystem – for eksempel et for stort, for lille eller for dårligt fyringsanlæg, kvaliteten af brændet og ejerens fyringsvaner.

Selvom der er et godt træk i en skorsten, kan naboerne alligevel opleve røggener, hvis skorstenens højde og/eller placering er uhensigtsmæssig i forhold til andre bygninger og træer, så røgen ikke spredes ordentligt.

Der er nyttig information til den kommunale sagsbehandling om, hvordan aftrækssystemet fungerer, og hvad man skal tage højde for på Miljøstyrelsens brændefyringsportal. Vær desuden opmærksom på reglerne i Bygningsreglementet, der fastsætter funktionskrav til aftrækssystemet.