3 Tekniske forhold

Emissionsgrænser, prøvningsattester, aftrækssystemer og anmeldelsesordning er nogle af de centrale begreber i tilsynsopgaven i forhold til fyringsanlæg til fast brændsel.

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder regulering af nogle forhold, der har betydning for luftforureningen fra fyringsanlæg. Det drejer sig om følgende:

  • Emissionsgrænseværdier: Gælder for alle nyinstallerede fyringsanlæg til fast brændsel. Overholdelsen af emissionsgrænserne dokumenteres ved en prøvningsattest. Grænseværdierne gælder, når anlægget sælges og/eller tages i brug.

  • Aftrækshøjder (dvs. højde på skorstenen): Gælder for nye aftrækssystemer eller væsentligt ændrede aftrækssystemer.

  • Anmeldelsesordning: Gælder for centralvarmekedler over 120 kW og indebærer, at ejeren inden installation af en sådan kedel, skal anmelde installationen til kommunen senest otte uger inden det planlagte ibrugtagningstidspunkt.