3.3.6 Regler om skorstene i bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav til aftrækssystemet samt til fyringsanlæggets tilslutning til aftrækssystemet. Formålet med bestemmelserne er at sikre, at der i bygninger ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.

Bygningsreglementet stiller krav til aftrækssystemet (skorsten og røgrør med tilhørende samlinger), samt til fyringsanlæggets tilslutning til aftrækssystemet. Formålet med bestemmelserne i bygningsreglementet er at sikre, at der i bygninger ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.

Ingen krav i form af konkrete angivelser til skorstenenes højde

Bygningsreglementets krav til aftrækssystemer er funktionskrav, som eksempelvis skal sikre, ”at der bliver tilfredsstillende trækforhold” og at ”røgudledningen ikke giver gener for omgivelserne”. Der er ingen krav i form af konkrete angivelser til skorstenenes fysiske højde, placering og funktion i den juridisk bindende tekst i bygningsreglementet. Funktionskravene skal dog opfyldes. Der gives derfor vejledning til opfyldelsen af funktionskravene i den vejledende tekst til bygningsreglementet.

  • I forhold til højden af aftrækssystemer fremgår af den vejledende tekst til bygningsreglementet, at aftrækssystemer til fyringsanlæg til fast brændsel altid bør være højere end bygningens højeste punkt.
  • Ved fastlæggelse af aftrækshøjden anbefales det, at der tages hensyn til spredningsforholdene i forhold til bygningen og beplantning, afstand til omkringliggende huse og den fremherskende vindretning i forhold til naboer.