3.3.4 Skorstene (aftrækssystemer) reguleres også af miljøbeskyttelsesloven

Selvom kravene til højden af aftrækssystemet i brændeovnsbekendtgørelsen er overholdt, kan kommunen stadig meddele påbud eller forbud til ejeren af et fyringsanlæg, hvis anlægget konkret giver anledning til væsentlig forurening. Det kan fx være relevant i tilfælde, hvor store forskelle i terrænforhold eller lignende gør det nødvendigt med en særlig høj skorsten.

Påbud meddeles i disse tilfælde efter miljøbeskyttelsesloven. Et påbud kan meddeles med krav om at foretage afhjælpende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger vil ofte netop bestå i at forhøje skorstenen. Se mere om håndhævelse af påbud efter miljøbeskyttelsesloven