3.3.2 Hvad er en væsentlig ændring af skorstenen (aftrækssystemet)?

Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, hvilke ændringer af et aftrækssystem der skal anses for væsentlige. Nedenstående er kun relevant for skorstene (aftrækssystemer) med fyringsanlæg med en maksimal nominel indfyret effekt på 30 kW.

Hvad er en uvæsentlig ændring?

Ved afgrænsningen af, hvad der udgør væsentlige ændringer, kan man starte med at se på, hvad der er uvæsentligt.

Ændringer, som ikke angår aftrækssystemets konstruktion, som øget brug af brændeovnen, fordi den bygning, hvor brændeovnen står i, fx ændrer karakter fra bolig til erhverv, falder udenfor brændeovnsbekendtgørelsens regulering af aftrækshøjder.

Almindelig vedligeholdelse af en skorsten med tilhørende rørsystem må betegnes som en uvæsentlig ændring. Ved ”vedligeholdelse” forstås arbejder, der alene sigter på at opretholde aftrækssystemets tilstand i forhold til slid og udbedringer, der primært bidrager til opretholdelse af aftrækssystemets kosmetiske udseende, samt mindre arbejder til opretholdelse af skorstenens hidtidige funktion.

Ved ”ikke-væsentlige” fysiske ændringer af aftrækssystemet skal også forstås mindre reparationer og lignende, der kan opretholde aftrækssystemets funktion og eventuelt forbedre dette. Til ikke-væsentlige ændringer regnes eksempelvis skorstensforing, stålindsats og montering af en røgsuger, røgfortynder eller lignende. Det er altid omfanget af det pågældende byggearbejde, der er afgørende for, om der i det konkrete tilfælde er tale om vedligeholdelse, eller om der er tale om væsentlig ændring af aftrækssystemet.

Hvad er væsentlige ændringer?

Hvis en skorsten rives ned og bygges op igen, vil der derimod være tale om en væsentlig ændring. Dette gælder, hvis skorstenen opbygges samme sted, eller hvis den flyttes til et andet sted i bygningen. En ændring er også væsentlig, hvis ejeren foretager konstruktionsmæssige ændringer af aftrækssystemet for eksempel ved at ændre højden på skorstenen. Hele skorstene, fx stålskorstene (1856-1), der isættes gamle skorstene, er at betegne som væsentlige ændringer.

Hvis en bygning skal bygges om, og hvis ombygningen også kræver en ombygning af skorstenen, vil dette som udgangspunkt skulle betragtes som en ”væsentlig ændring”.

Derimod vil væsentlige ændringer af tagfladen eller tagets konstruktion kun have betydning, hvis der også samtidig sker en væsentlig ændring af aftrækssystemet, eller hvis ændringen får væsentlig betydning for aftrækssystemets funktion. Tilsvarende gælder for ændringer eller udskiftning af fyringsanlægget, hvis der ikke ved samme lejlighed sker ændringer af aftrækssystemet.

Ikke-fysiske ændringer som fx øget brug af brændeovnen, fordi den bygning, hvor brændeovnen står i, ændrer karakter fra bolig til erhverv, falder udenfor væsentlighedsvurderingen.

Væsentlig ændring som følge af påbud

Ejere, der er forpligtet til at foretage væsentlige ændringer af aftrækssystemet på grund af et påbud, som kommunen har meddelt efter miljøbeskyttelsesloven, bliver også omfattet af reglerne om aftrækshøjder i brændeovnsbekendtgørelsen i forbindelse med ændringen. Påbud om ændring af aftrækssystemet vil dog i de fleste tilfælde indeholde samme eller strengere vilkår end reglerne om aftrækshøjder i brændeovnsbekendtgørelsen.