Sådan anvendes reglerne om emissionsgrænseværdier

Fyringsanlæg skal opfylde emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 for henholdsvis rumopvarmere og centralvarmekedler for at blive bragt i omsætning (dvs. solgt), overdraget eller tilsluttet.

Emissionsgrænseværdierne gælder for følgende situationer:

  • Ved salg og tilslutning af nye fyringsanlæg skal emissionsgrænseværdierne overholdes.
  • Hvis et eksisterende (”brugt”) fyringsanlæg videreoverdrages eller på anden måde skifter ejer – for eksempel ved gave, arv eller lignende – skal emissionsgrænseværdierne overholdes på videreoverdragelsestidspunktet og ved geninstallationen af anlægget, hvilket skal dokumenteres i en såkaldt prøvningsattest. Der kan ifølge anden lovgivning være begrænsninger i mulighederne for at overdrage et brugt anlæg, der er en bestanddel af en eksisterende ejendom – fx i tinglysningslovens regler.
  • Hvis et eksisterende fyringsanlæg gennemgår en så omfattende reparation eller restaurering, at størstedelen af anlægget udskiftes, skal fyringsanlægget ligeledes overholde emissionsgrænseværdierne før det kan geninstalleres.
  • Hvis et eksisterende fyringsanlæg afinstalleres og opbevares (uden det gennemgår reparation mv.) og på et senere tidspunkt ønskes genopstillet, så skal det opfylde bekendtgørelsens krav.

Undtagelse ved salg af fast ejendom

Emissionsgrænseværdierne gælder ikke i tilfælde, hvor det er hele ejendommen, som fyringsanlægget er placeret i, der overdrages eller på anden måde skifter ejer. Salg af en ejendom med en brændeovn skaber dermed ikke i sig selv en pligt at overholde emissionsgrænseværdierne.