3.2.1 Prøvningsattesters indhold og form

Målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der foretager afprøvning af et anlæg, skal udarbejde en prøvningsattest, der skal indeholde oplysninger om:

  1. Navn og adresse på den, der har bestilt afprøvningen. Virksomheder skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer.

  2. Beskrivelse af anlægget, der er afprøvet. Der skal i den forbindelse oplyses om mærke, modelnavn, indfyret effekt for pillebrændere og varmeydelse for centralvarmekedler og rumopvarmere (skal angives pr. brændselstype), fyringsprincip (skal angives pr. brændselstype), og hvilken type brændsel der er anvendt ved afprøvningen.

  3. Navn og adresse på målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet samt dettes akkrediteringsnummer eller eventuelt notificeringsnummer under NANDO Informationssystemet samt en bekræftelse på, at prøvningen blev foretaget efter tidspunktet for akkreditering og evt. notifikation.

  4. Anvendt prøvningsmetode.

  5. De målte værdier under de forhold, der fremgår af bilag 1 eller 2.

  6. Målelaboratoriets eller prøvningsinstituttets attestering af, at fyringsanlægget opfylder grænseværdierne i bilag 1 eller 2.

  7. Udstedelsessted og -dato for attestationen samt navn og stilling på den person fra målelaboratoriet eller prøvningsinstituttet, der har underskrevet denne.

Prøvningsattest kan udformes på enten dansk eller engelsk. Dokumentet bør navngives “Prøvningsattest” eller tilsvarende engelsk betegnelse, fx Test Certificate. 

I bilag til denne vejledning er der to skabeloner udformet af Teknologisk Institut til prøvningsattester til hhv. skabelon til centralvarmekedler og skabelon til rumopvarmere. 

Prøvningsattester bør ikke være mere end 1-2 sider lange og udgøre en forkortet, men selvstændig, version af den længere og mere omfangsrige analyserapport, der udarbejdes af prøvningsinstituttet i forbindelse med afprøvningen af et anlæg. Prøvningsattesten indeholder dog alle analyserapportens resultater og delkonklusioner.

Prøvningsattesten skal være et selvstændigt dokument med ovennævnte oplysninger. Rigtigheden af indholdet attesteres af prøvningsinstituttet ved anførsel af underskrift jf. punkt 6 og 7 ovenfor. Det er altså ikke tilstrækkeligt at udarbejde en ”læsevejledning”, der henviser til de relevante steder i en større analyserapport.