Ejerskifteordningen

Brændeovne er en af de største syndere, når det kommer til luftforurening og de gamle brændeovne sender flest farlige partikler ud i luften. Partiklerne er en af grundene til, at danskere lever kortere og er årsag til alvorlige sygdomme.

En ny lov, der netop er vedtaget i Folketinget, skal dæmme op for problemet. Loven betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder.

Når reglerne (i form af en bekendtgørelse) træder i kraft den 1. august 2021, bliver boligkøbere forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Se bekendtgørelsen der er sendt i høring her. Her kan man også læse, hvordan man afgiver høringssvar, der skal være indsendt senest den 22. april 2021.

-Vi skal have renere luft både i byerne og på villavejene i hele landet. Det er derfor, vi skal have udskiftet eller skrottet de gamle brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som de nyere modeller. Og det giver god mening at gøre det i forbindelse med et boligkøb, hvor man alligevel ofte forbedrer boligen. En stor del af luftforureningen kommer fra udlandet, så tiltag i Danmark løser ikke hele problemet på én gang, men loven er et greb til at tage fat på det store problem med luftforurening,” siger Lea Wermelin.

Det kan for nogle brændeovnsejere være svært at konstatere eller dokumentere med det blotte øje, om en brændeovn er fra før 2003. I så fald kan boligejeren vælge at indhente en erklæring fra skorstensfejeren om, hvor gammel brændeovnen er. Erklæringen fra skorstensfejeren skal derefter sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej. Boligejeren kan naturligvis også vælge at udskifte brændeovnen til en ny model med lavere forurening for en sikkerheds skyld uden en erklæring fra skorstensfejeren.

 

Se svarerne på de oftest stillede spørgsmål nedenfor

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men de nye regler omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende og med forbehold for den endelig vedtagelse af bekendtgørelsen om ejerskifteordningen.

Nej.

Pligten til at udskifte eller nedlægge brændeovne fra før 1. januar 2003 gælder udelukkende ved salg/køb af bolig. Du skal kun skifte eller nedlægge din brændeovn, hvis den er fra før 1. januar 2003 og er tinglyst den 1. august 2021 eller derefter.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå et produktionsår. Det vil også være en god ide at undersøge om sælger af boligen kan være behjælpelig med at vurdere alderen.

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel brændeovnen er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne. På visse ovne kan man bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du henvende sig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn.

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”.

En række fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse.

En række ejerskifter er undtaget ordningen.

Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejeskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person*

*Definition af en juridisk person: En juridisk person er en retlig enhed, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. En juridisk person er f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond og en stiftelse.

Ja, ordningen gælder for ejerskifte i hele Danmark – storbyer såvel som landsbyer og landområder.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen og dermed ejerskifteordningen vil træde i kraft 1. august 2021. Forvent derfor, at pligten til at indberette oplysninger om brændeovne ved tinglysning gælder fra 1. august og derefter.

Bekendtgørelsen vil indeholde de nærmere regler for ejerskifteordningen. Se udkastet til bekendtgørelsen, der er i høring indtil den 22. april.

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation- og indberetning.

Loven danner grundlaget for den bekendtgørelse, der skal regulere området. Loven kan læses her.

Du skal senest 12 måneder efter du har fået adgang til boligen (adkomst) have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen.

JA!

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003 skal du som  boligejer dokumentere brændeovnens alder:

 • ved indsendelse af en prøvningsattest eller
 • dokumentation for svanemærkning eller
 • en såkaldt overensstemmelsesattest eller
 • en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller en anden fagperson.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter du har fået adgang (adkomst) til boligen.

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller manglende udskiftning inden for tidsfristen. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvis den der overtager boligen ikke lever op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen, inden for de fastsatte tidsfrister, vil Miljøstyrelsen i første omgang indskærpe den manglende overholdelse over for erhververen. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan Miljøstyrelsen pålægge erhververen ugentlige administrative tvangsbøder.

Erhververen straffes med en bøde, hvis man undlader at udskifte eller nedlægge sin gamle brændeovn eller pejseindsats fra før 1. januar 2003. Det skal ske inden for 12 måneder efter, at man har fået adgang til boligen.

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og bliver omfattet af den nye ordning, når boliger skifter ejer. Det forventes, at 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning, og at der kommer 43.000 ekstra udskiftninger som følge af loven frem mod 2027.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes. Men jo nyere model, jo bedre!

Fakta om brændeovne

 • Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og bliver omfattet af den nye ordning, når boliger skifter ejer.
 • Det forventes, 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning.
 • Det forventes, med stor usikkerhed, at der kommer 43.000 ekstra udskiftninger som følge af loven frem mod 2027.
 • Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, brændekedler mv.) er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforureningen. Ifølge nye data fra DCE fra Aarhus Universitet i marts 2020 er det med stor usikkerhed beregnet, at al brændefyring fylder ca. 50 pct.
 • En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes.
 • Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.