Når kommunen har truffet en afgørelse

Når din kommune har truffet en afgørelse i sagen, kan den ikke blive ændret ved, at du gentager din henvendelse. En ny klage kræver at røggenerne har ændret sig væsentligt

Hvis røggenerne har ændret sig væsentligt, siden kommunen traf afgørelse i sagen, kan du indgive en ny klage. Det er i givet fald vigtigt, at du beskriver nøje, hvad de ændrede forhold består i.

Mulighed for at indbringe sagen for domstolene

Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene eller klage til Ankestyrelsen, der fører tilsyn med, om kommunerne overholder loven.

Hvis du anlægger en retssag ved en domstol, skal dette gøres inden 6 måneder efter, at kommunen har truffet sin afgørelse. Under en retssag kan ejeren af fyringsanlægget eventuelt inddrages på naboretligt grundlag – altså med en påstand om, at fyringsanlægget forurener mere, end der med rette kan forventes.

Der findes ikke mange domme fra retten, der tager stilling til en kommunes afgørelse i en klagesag om brændefyring, og de få, der findes, er samtidig meget konkrete. Som udgangspunkt kan det forventes, at domstolene vil foretage en tilbundsgående prøvelse af kommunens sagsbehandling og herunder også af, om kommunen har belyst sagen i tilstrækkelig grad. Omvendt kan det forventes, at domstolene vil være mere tilbageholdene i forhold til kommunernes afvejning i sagen – ikke mindst kommunens vurdering af en forurenings væsentlighed.