Prøvningsattester

Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Et prøvningsinstitut tester brændeovnen og udarbejder en prøvningsattest, der bl.a. viser testens resultat i forhold til emissionsgrænser.

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen er der krav til, hvor meget partikeludledning, der må være fra brændeovne og centralvarmekedler til fast brændsel. En prøvningsattest dokumenterer, at brændeovnen eller -kedlen overholder grænseværdierne i følge prøvninger på et målelaboratorium eller et prøvningsinstitut. Ansvarsfordelingen i forbindelse med prøvningsattester er:

Producenter og importører har ansvaret for, at fyringsanlægget bliver afprøvet 

Producenter og importører af fyringsanlæg skal sørge for at få afprøvet fyringsanlægget på et akkrediteret laboratorium, som udsteder en prøvningsattest. Ved serieproduktion er det tilstrækkeligt at få afprøvet en enkelt enhed. Der skal gennemføres løbende produktionskontrol, som kontrollerer, om de producerede enheder er magen til den, der blev afprøvet.

Forhandlere skal udlevere fyringsanlæggets prøvningsattest 

Forhandlere af brændeovne og brændekedler skal udlevere en kopi af prøvningsattesten til kunden. De bør oplyse kunden om, at prøvningsattesten er et vigtigt dokument, som skal påtegnes (underskrives) af skorstensfejeren med underskrift og dato for underskrift, for at installationen kan godkendes i forhold til brændeovnsbekendtgørelsens bestemmelser. Forhandlerne bør oplyse kunden om, at prøvningsattesten skal opbevares i mindst 10 år.

Ejeren af anlægget skal have skorstensfejerens underskrift på prøvningsattesten 

Ved tilslutningen af et fyringsanlæg skal brændeovnsejeren fremvise en prøvningsattest for skorstensfejeren. Skorstensfejeren tjekker, om oplysningerne på prøvningsattesten er korrekte, og underskriver prøvningsattesten, hvis det er tilfældet. 

Mangelfuld eller ikke-eksisterende prøvningsattest

Hvis prøvningsattesten mangler, eller hvis den er mangelfuld, påtegner skorstensfejeren ikke attesten. I stedet kan skorstensfejeren vælge at underrette Miljøstyrelsen om den ulovlige attest eller bede ejeren af fyringsanlægget om at gøre det.

Hvad står der i prøvningsattesten?

Emissionsværdierne er det væsentligste indhold i prøvningsattesten. Det skyldes, at nyinstallerede brændeovne skal opfylde fastsatte grænseværdier for støv og OGC (organisk bundet kulstof). Desuden er der grænseværdier for emissioner fra centralvarmekedler mellem 0 og 1 MW. 

Grænseværdierne for brændeovne og kedler fremgår af bilag 1, 2 og 3 i brændeovnsbekendtgørelsen, mens kravene til prøvningsattestens indhold fremgår af bekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Under ofte stillede spørgsmål kan du læse mere om prøvningsattesten, dens formål og indhold.

Teknologisk Institut har udarbejdet en skabelon for en prøvningsattest til brændeovne og en skabelon for en prøvningsattest til brændekedler.