4.3.4 Kommunernes almindelige miljøtilsyn

Kommunerne fører generelt tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven overholdes. Derfor er kommunerne også tilsynsmyndighed i forhold til luftforurening og klager over røggener. Sager vedrørende røggener vil ofte begynde med en klage, hvorimod kommunernes tilsyn med kedler mv. i det åbne land må forventes at være af mere opsøgende karakter.

Som tilsynsmyndighed skal kommunerne både føre tilsyn og gennemføre den nødvendige håndhævelse, hvis kommunen konstaterer overtrædelser af reglerne.

Tilsynet føres ved at påse, at reglerne i loven og i bekendtgørelser overholdes, og at konkrete krav efterkommes i praksis. Kommunerne kan dog undlade at behandle forhold, som efter en konkret vurdering er af underordnet betydning.

Adgang uden retskendelse

Hvis det er nødvendigt, kan kommunen skaffe sig adgang til en ejendom uden retskendelse for at gennemføre et tilsyn, hvis reglerne i miljøbeskyttelsesloven og retssikkerhedsloven i øvrigt iagttages. Reglerne gælder kun, hvis der foretages tilsyn inde på en ejendom, men finder ikke anvendelse på tilsynsvirksomhed fx fra en offentlig vej uden for ejendommen. 

Retssikkerhedslovens varslingsregler finder endvidere kun anvendelse for indendørs tilsyn og tilsyn med dokumenter. Tilsyn på gårdspladser, i haver mv. er derfor ikke omfattet af varslingsreglerne, uanset om arealerne er bag et aflåst hegn eller lignende.

Se mere om tilsyn i henhold til retssikkerhedslovens regler i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet.

Pligt til tilsyn og undersøgelser

Kommunerne tilrettelægger selv sit tilsyn. Der er ikke fastsat regler for, hvordan eller med hvilke medarbejdere kommunerne skal føre tilsyn, og kommunerne sørger selv for tilsynets tilrettelæggelse, omfang og gennemførelse. Kommunerne skal dog sikre et aktivt og opsøgende tilsyn. I forhold til klager, der ikke er åbenbart grundløse, kan en kommune ikke sidde en henvendelse om et ulovligt forhold overhørig uden at foretage de fornødne undersøgelser af forholdets karakter.

For at sikre en tilstrækkelig sagsoplysning skal kommunen foretage konkrete eftersyn og undersøgelser, inden der træffes afgørelse i en sag – fx meddelelse af påbud eller forbud.

Der gælder intet specifikt krav om antallet af tilsynsbesøg, som en kommune skal gennemføre for at konstatere en væsentlig forurening. I princippet kan ét tilsyn være tilstrækkeligt, hvis det eksempelvis ved dette besøg er tydeligt, at fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening. Modsat kan en række af tilsynsbesøg i andre tilfælde være utilstrækkeligt, hvis det ikke i den forbindelse har været muligt at indsamle de fornødne oplysninger til at kunne træffe en afgørelse på et oplyst grundlag – fx hvis tilsynene er gennemført på tidspunkter, hvor anlægget ikke har været i drift. 

Ulovlige forhold skal lovliggøres

Tilsynspligtens nærmere indhold er ikke reguleret, men det fremgår generelt af miljøbeskyttelsesloven, at tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort. I forhold til forureningssager er det derfor det naturlige udgangspunkt, at kommunens tilsyn skal opspore forureningskilden med henblik på at vurdere, hvilke virkemidler der efterfølgende kan tages i anvendelse for at få bragt forureningen ned på et acceptabelt niveau.