4.3.5 Sådan kan kommunerne samarbejde med skorstensfejeren om tilsyn

En kommune kan lade skorstensfejeren eller en anden ekstern konsulent medvirke til indsamling eller vurdering af oplysninger til brug for sagsoplysningen.

Delegation af tilsynsopgaver

Delegation af kommunens tilsynsopgaver til eksterne konsulenter (private parter) kan ske i henhold til en aftale. Dette er muligt på trods af, at der ikke er hjemmel i miljøbeskyttelsesloven eller brændeovnsbekendtgørelsen til at pålægge andre end kommunerne tilsynsopgaver – ud over skorstensfejerens pligt til at påtegne prøvningsattester.

Hvis kommunen vurderer, at en skorstensfejer er part i en sag om naboklage, bør kommunen inddrage en anden konsulent i behandlingen af sagen.

Konsulenten indsamler alene oplysninger til brug for kommunens afvejning af sagen

Den praktiske udførelse af et tilsynsbesøg har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Under tilsynsbesøget indsamler konsulenten alene oplysninger til brug for kommunens afvejning af sagen. Der er almindeligvis en bred adgang til at delegere denne type af praktiske opgaver – også til private parter.

Hos nogle kommuner gennemføres et tilsynsbesøg af en kommunal sagsbehandler og en skorstensfejer eller anden konsulent i fællesskab. Foretager konsulenten derimod selv et tilsynsbesøg på kommunens vegne er det vigtigt, at konsulenten gennemfører besøget på samme måde, som kommunen selv ville have gjort - blandt andet i forhold til varsling, anvendelse af tilsynsskema mv. Derudover skal konsulenten, inden besøget gennemføres, legitimere sig overfor ejeren. I forhold til skorstensfejere er det vigtigt, at det oplyses tydeligt, at skorstensfejerens opgave er at gennemføre et tilsyn med ejerens fyringsanlæg på kommunens vegne – og altså ikke foretage almindelig fejning mv.

Myndighedsforberedende arbejde

En konsulent kan udelukkende bemyndiges til at udføre såkaldt myndighedsforberedende arbejde for kommunen. Foruden den praktiske udførelse af et tilsynsbesøg kan dette også omfatte andre praktiske opgaver, som for eksempel at skrive en rapport eller vurdering af sagen på baggrund af de oplysninger, der er indsamlet, eller udarbejde forslag eller udkast til hele eller dele af kommunernes afgørelser. Hverken skorstensfejeren eller andre konsulenter, må træffe afgørelser i klagesager, de kan alene hjælpe med at indsamle oplysninger til kommunen.

Afgørelse træffes af kommunen

Kommunen må ikke delegere sin afgørelseskompetence til andre. Derfor er det kommunen, der skal træffe den endelige afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes på baggrund af samtlige oplysninger i sagen.

Det skal skorstensfejeren ifølge skorstensfejer- bekendtgørelsen

Ifølge skorstensfejer- bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder med senere ændringer) skal kommunen sørge for, at alle skorstene fejes med bestemte intervaller, og at arbejdet skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller en tilsvarende uddannelse.

Bekendtgørelsen bemyndiger blandt andet skorstensfejeren til at kunne nedlægge forbud mod anvendelse af en skorsten, der har været udsat for skorstensbrand. Derudover skal skorstensfejeren indberette fejl og mangler ved en skorsten, røgrørstykke eller ved ildstedet (dvs. brændeovnen eller brændekedlen), der bevirker særlig brandfare, eller forhold, som er ulovlige efter bygningsreglementet, til kommunen.