4.3.3 Kommunerne fører tilsyn med anmeldelsesordningen for centralvarmekedler over 120 kW

Det er kommunerne, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed for anmeldelsesordningen vedrørende centralvarmekedler over 120 kW.

Kommunernes tilsynsopgave her er primært at sikre, at der er sket rettidig og korrekt anmeldelse i forhold til brændeovnsbekendtgørelsens regler.

  • Anmeldelsesordningen forpligter ejere af centralvarmekedler med en nominel indfyret effekt på over 120 kW til at anmelde installationen af kedlen til kommunen. Ejerens anmeldelse er en betingelse for, at en centralvarmekedel over 120 kW kan tages i brug. En kedel er derfor ulovlig uden en korrekt, forudgående anmeldelse.

  • Anmeldelsen skal foretages senest 8 uger inden, det er planlagt at tage kedlen i brug. Hvis kommunen ikke gør indsigelser i forhold til anmeldelsen inden udløbet af de 8 uger, kan ejeren uden videre tage kedlen i brug.

  • Anmeldelsesordningen gælder ved siden af krav om byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri i medfør af bygningsreglementets regler. 

Det skal fremgå, at kedlen overholder emissionsgrænseværdierne

Det skal fremgå af ejerens anmeldelse, at kedlen overholder emissionsgrænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsens bilag 2. Dette sker i praksis ved, at kedlens prøvningsattest vedlægges anmeldelsen. Kommunen skal i sin egenskab af godkendelsesmyndighed konstatere, om prøvningsattesten er i overensstemmelse med brændeovnsbekendtgørelsens regler.

Det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til overholdelse af brændeovnsbekendtgørelsens emissionsregler og reglerne om dokumentation (prøvningsattest) for overholdelsen af emissionsgrænseværdierne. Det er også tilfældet for centralvarmekedler over 120 kW.