3.3.3 Højdekravene i brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder to højdekrav til nye aftrækssystemer (skorsten og rørsystem):

  1. et højdekrav i forhold til taget, hvor aftrækssystemet er placeret,
  2. et højdekrav i forhold til andre bygninger

Begge højdekrav skal overholdes, hvis et aftrækssystem er omfattet af bekendtgørelsens regler.

Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder er indført for at skabe en enkel og gennemskuelig regulering, som i de fleste tilfælde vil have en stor positiv miljømæssig betydning, og som er lette at administrere i praksis.

Reglerne om aftrækshøjder supplerer funktionskrav i Bygningsreglementet

Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder er ikke en erstatning for, men supplerer de funktionskrav til skorstene, der gælder i Bygningsreglementet.

Der er ingen hjemmel til dispensation fra reglerne om aftrækshøjde, i tilfælde, hvor ejeren fx ønsker at etablere en lavere skorsten, end bekendtgørelsen foreskriver, men samtidig monterer en røgsuger, røgfortynder eller lignende foranstaltning som ”kompensation” for den manglende opfyldelse af bekendtgørelsens højdekrav. På denne måde sikres en ensartet administration af brændeovnsbekendtgørelsens regler i hele landet.

Som det fremgår af afsnittet  udgør visse mindre miljømæssige forbedringer ikke væsentlige ændringer af eksisterende skorstene. Det betyder, at der som udgangspunkt kan udføres visse forbedringer af eksisterende skorstene, der ikke i forvejen er omfattet af brændeovnsbekendtgørelsens højdekrav, uden at forbedringerne i sig selv indebærer, at skorstenen bliver omfattet af kravene.


Højdekrav i forhold til huse med tagrejsning op til 20 grader

Ejendomme med taghældninger på op til og med 20°: Aftrækssystemet skal udmunde mindst 40 cm over tagrygningen eller være mindst 1 m fra tagfladen. Der skal alene overholdes det ene af de to højdekrav.

Højdekrav i forhold til huse med tagrejsning over 20 grader

Ejendomme med taghældninger over 20°: Aftrækssystemet skal udmunde mindst 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2 m og 30 cm fra tagfladen. Der skal alene overholdes det ene af de to højdekrav.

Tidspunktet for højdekravenes overholdelse

Højdekrav til aftrækssystemet skal være overholdt på tidspunktet for aftrækssystemets etablering eller væsentlige ændring.

Hvis der eksempelvis sker en væsentlig ændring af aftrækssystemet i forbindelse med, at taghældningen ændres fra under til over 20°, er det således højdekravene for taghældninger over 20°, der finder anvendelse efter ændringen.

Højdekrav i forhold til andre bygninger

Udmundingen af skorstenen skal inden for en radius af 15 m rage mindst 1 m over overkanterne af ventilationsindtag, vinduer eller døre.

Bekendtgørelsens højdekrav i forhold til anden bebyggelse gælder alle bygninger – det vil sige både bygninger på samme ejendom, men også bygninger på naboejendomme, der ligger inden for en radius på 15 m. Formålet med højdekravet er i dette tilfælde både at skabe mulighed for fri fortynding af røgen og samtidig reducere risikoen for, at røgen trænger ind i andre bygninger.

Ventilationsindtag, vinduer og døre er omfattet af reglerne

Alle typer af ventilationsindtag er omfattet af reglerne – både indsugninger til et mekanisk ventilationsanlæg, men også indsugninger til badeværelser og lignende.

Højdekravene gælder ligeledes alle typer af vinduer og døre, forudsat at der er tale om vinduer og døre, der kan åbnes, og at der er tale om vinduer eller døre ind til beboelsesrum. Det betyder, at vinduer eller døre ind til udhuse, garager, ubeboede loftsrum og lignende ikke er omfattet.

Højdekravet gælder, når skorstenen etableres eller ændres væsentligt

Højdekravene til aftrækssystemet skal være overholdt på det tidspunkt, hvor skorstenen bliver etableret eller ændret væsentligt. Det betyder, at ejeren af anlægget ikke er forpligtet til at ændre sin skorsten, fordi der bliver opført en ny bygning inden for 15 m radius. Da højdekravet kun gælder for anlæggets ejer, er ejerne af naboejendomme omvendt heller ikke forhindret i at opføre ny bebyggelse inden for 15 m af det eksisterende aftrækssystem.

Hvis der opføres ny bebyggelse tæt på en eksisterende skorsten, får det dog betydning den dag, anlæggets ejer vil foretage væsentlige ændringer af aftrækssystemet. Ejeren vil på dette tidspunkt skulle leve op til bekendtgørelsens højdekrav – også i forhold til den bebyggelse, som er kommet til sidenhen.