3.4 Anmeldelsesordning for centralvarmekedler over 120 kW

En centralvarmekedel med en nominel indfyret effekt over 120 kW skal ifølge brændeovnsbekendtgørelsen anmeldes til kommunen, inden den tages i brug.

Ejerens anmeldelse af en nyinstalleret centralvarmekedel med en nominel indfyret effekt over 120 kW er en betingelse for, at kedlen kan tages i brug. En kedel er derfor ulovlig uden en korrekt, forudgående anmeldelse.

Anmeldelsesordningen i brændeovnsbekendtgørelsen gælder ved siden af krav om byggetilladelse eller anmeldelse i byggeloven og i bygningsreglementet.

Sådan foretager ejeren anmeldelse af centralvarmekedelen

Ejeren af en centralvarmekedel skal sørge for, at kedlen anmeldes til kommunen senest 8 uger, inden kedlen skal tages i brug. At en kedel anmeldes betyder, at ejeren orienterer kommunen om, at ejeren forventer at tage kedlen i brug en nærmere angiven dato.

Det skal fremgå af ejerens anmeldelse, at kedlen overholder emissionsgrænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsens bilag 2. Dette sker i praksis ved, at kedlens prøvningsattest og eventuel anden dokumentation vedlægges anmeldelsen.

Når kommunen har modtaget anmeldelsen og prøvningsattesten, har ejeren opfyldt sin anmeldelsespligt efter brændeovnsbekendtgørelsen.

Kommunen skal som godkendelsesmyndighed i forhold til anmeldelsesordningen konstatere, at der til anmeldelsen er vedlagt en gyldig prøvningsattest. Hvis det viser sig, at prøvningsattesten er mangelfuld eller ikke foreligger, er anlægget ulovligt og må ikke tages i brug. Kommunen skal i dette tilfælde tage kontakt til Miljøstyrelsen og informere herom.