3.1.3 Emissionsgrænseværdierne

Reglerne for de maksimale emissioner fra fyringsanlæg fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens kapitel 2. Emissionsgrænserne skal overholdes på tidspunktet, hvor et fyringsanlæg bliver bragt i omsætning (sælges), overdraget eller tilsluttet. De gældende emissionsgrænseværdier findes i bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Emissionsgrænseværdierne er delt op, således at der gælder forskellige grænseværdier for rumvarmere og for centralvarmekedler.

Ved ”rumopvarmere” forstås fyringsanlæg med låger med eller uden vandtank, designet til at afgive varme direkte til omgivelserne, herunder brændeovn, pejseindsats, pilleovn, masseovn, saunaovn eller lignende fast anlæg til energiproduktion.

Ved ”centralvarmekedel” forstås fyringsanlæg med kedel til opvarmning af brugsvand og/eller vand til centralvarme, designet til ikke direkte at afgive varme til det rum, hvori anlægget er opstillet.

Rumopvarmere

Grænseværdierne for emission fra rumopvarmere fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens bilag 1. For disse enheder er der fastsat grænseværdier for støv (partikler) og OGC (totalindhold af flygtige organiske forbindelser).

Grænseværdien for OGC måles direkte i røggaskanalen. Der er valgfrihed imellem to prøvningsmetoder for måling af grænseværdien for støv (partikler). Målingen kan enten foretages via en fortyndingstunnel eller direkte i røggaskanalen. Der er mere information om disse målemetoder i brændefyringsportalen.

Grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsens bilag 1 for rumopvarmere er trådt i kraft den 26. juli 2015, men kravene skærpes yderligere den 26. januar 2017. Der gælder desuden overgangsregler for visse anlæg, bl.a. halmfyr i landzone. Nogle anlæg er helt fritaget fra emissionsgrænserne. 

Centralvarmekedler

Grænseværdierne for emission fra centralvarmekedler op til 1 MW fremgår af brændeovnsbekendtgørelsens bilag 2. I bilaget er der fastsat grænseværdier for OGC, CO (kulilte) og støv (partikler).

Grænseværdierne er inddelt, således at der er fastsat mere lempelige emissionsgrænser for brændefyr/-kedler med manuel indfyring end for automatisk fyrede centralvarmekedler, herunder pillebrændere til særskilt eftermontering i centralvarmekedler. For kondenserende centralkedelanlæg større end 500 kW gælder der endvidere en særligt lempeligt emissionsgrænse for støv.

Dokumentation for grænseværdiernes overholdelse skal ske i henhold til gældende standarder eller metodeblade. Disse kan ses på Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums hjemmeside om måling af emissioner til luften.

Grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsens bilag 2 for centralvarmekedler trådte i kraft den 26. juli 2015. Der gælder desuden overgangsregler for visse anlæg, og nogle anlæg er helt fritaget fra emissionsgrænserne.