Krav til nye skorstene

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder højdekrav til nye og væsentlig ændrede skorstene. Kravene i bekendtgørelsen gælder kun for aftrækssystemer, hvor det tilsluttede anlæg har en effekt op til 30 kW. Kravene supplerer funktionskravene til skorstene i Bygningsreglementet.

Når du køber ny brændeovn og tilslutter den til en skorsten etableret før den 26. januar 2015, gælder bekendtgørelsens højdekrav til skorstenen ikke.

Kravene gælder først, når der er tale om en væsentlig ændring af skorstenen, eller når der er tale om etablering af en ny skorsten.

Hvad er en væsentlig ændring

Hvis en skorsten rives ned og bygges op igen, vil der være tale om en væsentlig ændring. Dette gælder, hvis skorstenen opbygges samme sted, eller hvis den flyttes til et andet sted i bygningen. En ændring er også væsentlig, hvis du foretager konstruktionsmæssige ændringer af aftrækssystemet for eksempel ved at ændre højden på den eksisterende skorsten eller hvis der isættes en hel skorsten, fx en stålskorsten (1856-1), der isættes den gamle skorsten. 

Hvis en bygning skal bygges om, og hvis ombygningen også kræver en ombygning af skorstenen, vil dette som udgangspunkt skulle betragtes som en ”væsentlig ændring”.

Hvad er ikke en væsentlig ændring

Det er derimod ikke en væsentlig ændring, hvis du får isat en skorstensforing i skorstenen, gennemfører mindre reparationer eller monterer en røgsuger, røgfortynder eller lignende.

Selvom bestemmelserne i bekendtgørelsen måske ikke gælder din skorsten, kan de være gavnlige at skele til, når man skal vurdere eventuelle problemer.

Højdekravet supplerer reglerne i Bygningsreglementet

Ejeren af en ny eller nyinstalleret brændeovn skal sikre, at skorstenen lever op til reglerne i Brændeovnsbekendtgørelsen og funktionskravene i Bygningsreglementet. Der står mere om, hvad der er væsentlige og uvæsentlige ændringer af skorstene i Miljøstyrelsens vejledning om luftforurening fra brændefyring.