4.4.3 Indskærpelse af påbud

Hvis ejeren af et fyringsanlæg ikke opfylder et påbud om at nedbringe forureningen fra anlægget inden for den frist, der er angivet i påbuddet, er den uændrede benyttelse af anlægget ulovlig.

Kommunen kan indskærpe det ulovlige forhold over for ejeren. Herved varetager kommunen sin pligt til at påse ulovlige forhold lovliggjort jf. miljøbeskyttelsesloven.

Ved en indskærpelse skabes der ingen ny retstilstand, da ejeren jo allerede fyrer i strid med påbuddet, bekendtgørelsen eller forskriften. En indskærpelse er derfor ikke omfattet af reglerne om forvarsling mv.

Skriftlig og rimelig frist

Af bevismæssige årsager bør en indskærpelse være skriftlig, selv om indskærpelsen ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Der bør også af praktiske grunde fastsættes en rimelig frist til at efterkomme indskærpelsen.

Ingen klageadgang

Ejeren har ingen klageadgang i forhold til indskærpelsen.

Opfølgning

Et opfølgende besøg hos ejeren med henblik på at konstatere, om indskærpelsen er efterkommet, skal som udgangspunkt varsles på samme måde som øvrige tilsynsbesøg. Et varsel kan undlades, hvis det vurderes, at varslingen indebærer, at formålet med tilsynsbesøget forspildes.