4.4.1 Håndhævelse af brændeovnsbekendtgørelsens regler

Tilsynet med brændeovnsbekendtgørelsens regler er delt imellem kommunerne og Miljøstyrelsen.

Tilsynet med brændeovnsbekendtgørelsens regler er delt imellem kommunerne og Miljøstyrelsen, og håndhævelsen af bekendtgørelsens enkelte bestemmelser skal derfor foretages i overensstemmelse med denne fordeling.

Ved siden af reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen sørger kommunerne for håndhævelse af miljøbeskyttelseslovens regler, som har betydning i forhold til klager over røggener.

Overordnet er fordelingen mellem kommunerne og Miljøstyrelsen:

  • Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne om emissionsgrænseværdierne, prøvningsattester og akkreditering.
  • Kommunerne fører tilsyn med, at ejeren af et fyringsanlæg (brændeovn eller brændekedel), der er installeret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, kun fyrer efter det eller de fyringsprincipper og de typer af brændsel, som fyringsanlægget er prøvet med ifølge anlæggets prøvningsattest. Kommunerne fører også tilsyn med overholdelsen af reglerne om skorstenshøjder. Derudover er kommunerne også myndighed i forhold til ordningen om anmeldelse af nye centralvarmekedler over 120kW. Hvis en kommune har vedtaget en forskrift, skal kommunen også føre tilsyn med, at reglerne i forskriften overholdes.