4.4.4 Politianmeldelse

Hvis ejeren af et fyringsanlæg ikke efterkommer – eller forsøger at efterkomme – kommunens indskærpelse af et påbud om nedbringelse af forurening fra anlægget, bør kommunen overveje, om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse af det ulovlige forhold. Manglende opfyldelse af et påbud bør sædvanligvis politianmeldes, medmindre sagen er af underordnet betydning.

Politianmeldelsen bør foretages skriftligt og umiddelbart efter overskridelsen af udløbet af fristen i indskærpelsen, medmindre særlige forhold taler herimod.

Sanktioner

Hvis anklagemyndigheden vælger at rejse tiltale imod ejeren af et fyringsanlæg efter en politianmeldelse, sanktioneres overtrædelse af påbud og forbud som udgangspunkt med bødestraf. Bødestraffen pålægges ved dom.

Udgør overtrædelsen af vilkårene i påbuddet og indskærpelsen en ulovlig tilstand – for eksempel hvis grundejeren har undladt at forhøje sin skorsten – kan ejeren endvidere ved dom idømmes tvangsbøder, indtil påbuddet er opfyldt og forholdet er lovliggjort. Formålet med tvangsbøderne er dermed at gennemtvinge opfyldelsen af påbuddet med økonomisk pression.

Tvangsbøder kan pålægges pr. dag, uge eller måned. Tvangsbøderne bortfalder, når påbuddet er opfyldt. Hvis der sker en ny overtrædelse af påbuddet eller lignende, vil der først blive pålagt nye tvangsbøder med en eventuelt ny dom.