4.1.1 Hvordan afgrænses forskriftens område

En forskrift skal omfatte et nærmere klart angivet geografisk område og være miljømæssigt begrundet.

En forskrift skal omfatte et nærmere klart angivet geografisk område, hvor der er en tilstrækkelig konkret miljømæssig begrundelse for at fastsætte forskriftens regler. Det er den enkelte kommune, der fastlægger området for en forskrift, herunder eventuelt også ved opdeling i flere delområder. 

Det skal fremgå klart, hvilke områder forskriften omfatter. Det skal derfor fremgå af forskriftens tekst og eventuelle kortbilag, hvilke ejendomme der er omfattet af forskriften. Angivelsen af området kan blot være en skravering eller anden markering på et kort, og behøver ikke at være en liste over samtlige adresser i området.

Begrundet i miljømæssige forhold

Kommunens fastlæggelse af det konkrete område for en forskrift skal være sagligt begrundet i konkrete miljømæssige forhold i relation til luftforurening fra fyringsanlæg – fx terrænforhold, bebyggelsesform eller befolkningstæthed eller andet, som gør det relevant at regulere brugen af fyringsanlæg i netop dette område.

Hvis forskriften skal dække et stort område – fx hele kommunen – vil kommunen være mere begrænset i sine muligheder for at fastsætte regler, som begrænser anvendelsen af fyringsanlæg. Årsagen er, at der i givet fald skal være en tilstrækkelig miljømæssig begrundelse for at fastsætte reglerne for hele det valgte område. Hvis der derimod kun fastsættes regler for et mindre område eller delområde, kan der måske være en saglig grund til at fastsætte strengere regler på grund af områdets særlige belastning mv.