4.1.2 Hvad kan reguleres i en forskrift

Selvom brændeovnsbekendtgørelsen ikke udtrykkeligt fastsætter grænser for, hvilke forhold kommunen kan regulere i en forskrift, er hjemlen til at fastlægge regler i en forskrift ikke ubegrænset. Følgende gælder for forskrifterne:

 1. Ejerens anvendelsesmuligheder må ikke begrænses mere end de miljømæssige forhold tilsiger

  Det er muligt at sætte generelle begrænsninger for anvendelse af fyringsanlæg i forskriftens område, når dette er begrundet i de konkrete miljømæssige forhold i det givne område – fx indskrænkninger i metoderne eller perioder for fyring. I hvilket omfang der kan indføres begrænsninger, afhænger af en konkret vurdering. Det er dog vigtigt, at ejernes anvendelsesmuligheder ikke begrænses mere, end de miljømæssige forhold konkret tilsiger, da begrænsninger i forskriften af brugen af fyringsanlæg ikke må få karakter af hele/delvise generelle forbud imod brændefyring.
   
 2. Forskriften gælder alene i forhold til fyringsanlæg til fast brændsel

  En forskrift kan alene vedrøre forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til fyringsanlæg til fast brændsel omfattet af brændeovnsbekendtgørelsen. Andre forhold, eksempelvis brugen af gaskedler eller regler om bål i private haver, falder uden for brændeovnsbekendtgørelsens område og dermed også uden for bekendtgørelsens muligheder for at fastsætte forskrifter.

 3. En forskrift skal være i overensstemmelse med lovgivningen

  En forskrift skal være i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven, brændeovnsbekendtgørelsen og anden lovgivning i øvrigt. En forskrift må derfor ikke påbyde ejerne af fyringsanlæg en adfærd, som er i strid med anden lovgivning eller fastsætte strengere vilkår til fyringsanlægget, end der er fastsat i konkrete lovkrav – for eksempel strengere krav til aftrækssystemets højde end kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

 4. Forskriftens regler må ikke omgå andre bestemmelser eller regler

  Forskriftens regler må heller ikke være udtryk for en omgåelse af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser eller andre regler. Der må eksempelvis ikke vedtages en forskrift med det formål, at forskriften helt skal kunne erstatte kommunernes konkrete afgørelser om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Eksempelvis er der ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at nedlægge et generelt forbud mod anvendelse af brændeovne i et givent område. Som følge heraf er det heller ikke muligt at lave et sådant generelt forbud i en kommunal forskrift.

 5. Regler må ikke gå længere end formålet konkret tilsiger (proportionalitet)

  Forskrifter skal udformes i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Reglerne skal eksempelvis være sagligt begrundede og må ikke gå længere, end formålet konkret tilsiger (proportionalitet). Formålet med forskriften skal være at fastlægge regler for at få nedbragt gener og forurening fra fyringsanlæg, og forskriften skal afgrænses til dette. Det vil eksempelvis ikke være tilladt at fastsætte regler i en forskrift, som skal varetage hensyn, der følger af anden lovgivning – fx planlægningsmæssige eller byggeretlige hensyn.