4.1 Kommunale forskrifter

En forskrift er et kommunalt regelsæt, der kan fastsætte regler om begrænsning af forurening fra fyringsanlæg.

Formålet med en kommunal forskrift er at nedbringe luftforureningen i lokalområdet. En forskrift vedtages for et nærmere bestemt område, hvor forskriftens regler er konkret miljømæssigt begrundede. Området kan være et delområde af kommunen eller hele kommunen. Læs mere nedenfor om, hvordan forskriftens område afgrænses.

En forskrift for fyringsanlæg har først og fremmest til hensigt at påvirke ejernes anvendelse af deres fyringsanlæg. Gode fyringsvaner kan føre til en generel reduktion af forureningen fra fyringsanlæg og de gener, som fyringsanlæg kan give for naboerne. Målsætningen opnås dels ved, at forskriften informerer om korrekt og hensigtsmæssig brug af fyringsanlæg, og dels ved at kommunen som tilsynsmyndighed håndhæver forskriftens regler.

Forskriften er et supplement

En kommune kan udarbejde en forskrift, hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt.

Kommunen har altså ikke pligt til at udarbejde en forskrift, og der er derfor ikke noget til hinder for, at en kommune alene ønsker at håndtere forhold om luftforurening og gener fra fyringsanlæg med hjælp af reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Vælger kommunen at udarbejde en forskrift, begrænser forskriften da heller ikke kommunens muligheder for at anvende reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Forskriften skal alene ses som et supplement hertil. For mere information se Forskriftens område

En forskrift har karakter af generel regulering, der i en vis henseende kan give klarere retningslinjer for anvendelsen af fyringsanlæg – og måske også være med til at danne en generel praksis for håndteringen af luftforurening fra fyringsanlæg i kommunen.

Efter at kommunalbestyrelsen har vedtaget forskriften, skal den offentliggøres. Dette kan fx ske på kommunens hjemmeside, samt ved annoncering i lokalaviser.