4.1.5 Overtrædelse af en forskrifts bestemmelser kan medføre straf

Kommunalbestyrelsen kan vedtage, at overtrædelse af en bestemmelse i en forskrift kan medføre bødestraf, dette bør fremgå klart af forskriften.

Efter brændeovnsbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen vedtage, at overtrædelse af en bestemmelse i en forskrift kan medføre bødestraf.

Det skal fremgå klart, hvis en bestemmelse kan medføre straf ved overtrædelse

Det skal altid fremgå klart, hvilke af forskriftens bestemmelser der kan medføre straf ved overtrædelse. Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunen andetsteds – for eksempel på sin hjemmeside – anfører, at overtrædelse af forskriften eller dele heraf kan straffes. Hvis forskriften ikke klart tilkendegiver, hvilke bestemmelser der er strafbelagt, vil en straf ikke kunne idømmes i praksis.

Hvis nogle af bestemmelserne i en forskrift skal være strafbelagte, er det mest hensigtsmæssigt, at der indsættes en selvstændig strafbestemmelse i forskriften. I denne bestemmelse skal det klart fremgå, hvilke bestemmelser man kan straffes for at overtræde, og hvilken straf der i givet fald kan komme på tale. Det bemærkes, at det følger af § 18, stk. 3, i brændeovnsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af reglerne i en forskrift.

Det skal være klart hvad der udgør en overtrædelse af bestemmelsen

Strafbelagte bestemmelser skal desuden i sig selv have en sådan klarhed, at der ikke kan skabes en berettiget tvivl om, hvad der udgør en overtrædelse af bestemmelsen. Uklare bestemmelser vil som udgangspunkt ikke kunne føre til et strafansvar for overtræderen.

Et eksempel på en strafbelagt bestemmelse i en forskrift kan fx være, at ejeren af et fyringsanlæg skal overholde fyringsprincipper og brændselstyper i henhold til anlæggets prøvningsattest. Overtrædes reglen i forskriften, kan dette straffes med bøde.