4.2.5 Miljøstyrelsens tilrettelæggelse af tilsynet

Der er ikke krav i bekendtgørelsen om, at prøvningsattester skal fremsendes til Miljøstyrelsen. Til gengæld kan Miljøstyrelsen til enhver tid forlange dokumentation for, at bekendtgørelsens regler er overholdt samt dokumentation for producentens produktionskontrol og for et prøvningsinstituts overholdelse af procedurer i forbindelse med udstedelse af prøvningsattester.

Miljøstyrelsen tilrettelægger dermed selv sit tilsyn efter bekendtgørelsen.

Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Et prøvningsinstitut tester brændeovnen og udarbejder en prøvningsattest, der bl.a. viser testens resultat i forhold til emissionsgrænser.