4.2.1 Sådan føres der tilsyn med emissionsgrænseværdierne

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed i forhold til brændeovnsbekendtgørelsens grænseværdier. Overholdelse af grænseværdierne skal dokumenteres ved en prøvningsattest, som skorstensfejeren skal påtegne, inden anlægget må tages i brug.

Det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til brændeovnsbekendtgørelsens grænseværdier for emission af partikler (støv), OGC og CO.

Overholdelsen af emissionskravene skal dokumenteres ved en prøvningsattest. Det betyder, at Miljøstyrelsens tilsynsopgaver først og fremmest består i at kontrollere prøvningsattester for de fyringsanlæg, der føres tilsyn med.

Skorstensfejeren skal påtegne prøvningsattesten

Skorstensfejeren skal påtegne en prøvningsattest ved tilslutningen (efter tilslutning, men inden ibrugtagning) af et fyringsanlæg. Hvis skorstensfejeren i den forbindelse bliver opmærksom på fejl eller mangler ved en prøvningsattest bør skorstensfejeren undlade at underskrive den. Er der tale om mindre fejl eller mangler i prøvningsattesten, kan skorstensfejeren gøre ejeren af anlægget opmærksom på, hvad der er galt eller mangler. Hvis der er tale om større fejl eller mangler, eller hvis ejeren ikke kan fremskaffe en prøvningsattest, der lever op til reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen, bør skorstensfejeren i stedet underrette Miljøstyrelsen om den mangelfulde attest. Det samme gælder, hvis attesten helt mangler. På denne måde fungerer skorstensfejeren som en ”sikkerhedsventil” i forhold til ejeren, der kan være ubekendt med kravene til prøvningsattester.

Det er også Miljøstyrelsen, der i den sidste ende tager stilling til, om et fyringsanlæg er fritaget fra emissionsreglerne og dermed ikke behøver en prøvningsattest. Vurderingen heraf kan være særligt vanskelig i forhold til eksisterende fyringsanlæg, der repareres eller restaureres i en så omfattende grad, at størstedelen af anlægget udskiftes.

Serieproducerede anlæg og serier af anlæg

For serieproducerede fyringsanlæg fører Miljøstyrelsen tilsyn med, at der foretages produktionskontrol efter den gældende prøvningsstandard for det pågældende fyringsanlæg. Oplysningerne fra produktionskontrollen skal vedlægges prøvningsattesten for anlægget, da ejeren af anlægget har pligt til at opbevare oplysningerne, så længe anlægget er i ejerens besiddelse. Dog gælder denne pligt i højst 10 år.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at der foretages det nødvendige antal afprøvninger med serier af fyringsanlæg af hensyn til niveauet for seriens variation i varmeydelse.

Ikke-serieproducerede centralvarmekedler

Der gælder særlige krav til dokumentation for emissionskravene for centralvarmekedler, der enten ikke er serieproducerede, eller som i øvrigt er nødvendige at afprøve på stedet. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at afprøvningen af enheden eller en dokumenteret forbrændingsmæssig identisk enhed er foretaget korrekt, ligesom Miljøstyrelsen fører tilsyn med anlæggets rensningsteknologi, hvis der er anledning til det.

Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Et prøvningsinstitut tester brændeovnen og udarbejder en prøvningsattest, der bl.a. viser testens resultat i forhold til emissionsgrænser.