5.6 Kommunens træffer afgørelse i sagen

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, skal der træffes en afgørelse, medmindre det er lykkedes parterne at blive enige forinden.

Den afgørelse, kommunen træffer, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, uanset om sagen ender med, at kommunen meddeler ejeren et påbud, eller beslutter sig for ikke at foretage sig yderligere i sagen (afslag på klagen). Det betyder, at kommunens afvejning i sagens skal meddeles til sagens parter i overensstemmelse med de almindelige regler om afgørelser i forvaltningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen skal varsles i forvejen, hvilket kan gøres samtidig med fremsendelsen af et tilsynsnotat eller lignende.

Træf en afgørelse, så snart sagen er tilstrækkeligt belyst

Da sager om røggener let kan blive langvarige, er det generelt anbefalelsesværdigt, at kommunen efter omstændighederne forsøger at træffe en afgørelse, så snart sagen er færdigoplyst, hvilket stemmer overens med det forvaltningsretlige ”officialprincip”, hvorefter myndighederne først kan træffe afgørelse når sagen er tilstrækkeligt belyst. Dette suppleres dog af et andet forvaltningsretligt princip om ”processuel skadesvirkning”, hvorefter en myndighed af egen drift kun kan belyse en sag i et vist omfang, og hvis én part i en sag ikke bidrager med oplysninger til at belyse sagen tilstrækkeligt så kan det komme denne part til skade ved sagens afgørelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis ejeren af en brændeovn ikke giver adgang til fyringsanlæg eller ikke giver oplysninger om det. Det kan komme vedkommende til ugunst i forbindelse med, at kommunen træffer afgørelse i sagen. Herefter er det op til den part, der ikke fik medhold, at vurdere sin retsstilling i forhold til en retssag eller en klage til statsforvaltningen.

En klage til Statsforvaltningen kan dog kun være rettet mod, hvorvidt kommunen har opfyldt sin tilsynsforpligtigelse og ikke rettet mod afgørelsens indhold, om hvorvidt en røggene var væsentlig eller ej. Det er heller ikke sikkert, at Statsforvaltningen vil behandle en sag. Statsforvaltningen afgør af egen drift, hvilke sager man ønsker at behandle.

Nyt tilsynsbesøg ved påbudsfristens udløb

Hvis kommunen ender med at meddele et påbud til ejeren af fyringsanlægget, bør kommunen følge op i form at et nyt tilsynsbesøg umiddelbart efter udløbet af fristen i påbuddet. På den måde kan kommunen dels kontrollere, at påbuddet er opfyldt og foranstaltningerne udført gennemført, dels undersøge om foranstaltningerne også virker i praksis, således forureningen reduceres i tilstrækkelig grad.