5.4 Tilsynsbesøg

Kommunens undersøgelser af forureningen fra et fyringsanlæg tager udgangspunkt i et tilsynsbesøg på ejerens adresse.

Det er ved planlægningen af tilsynsbesøg vigtigt, at kommunen er fleksibel i forhold til gennemførelsen af tilsynsbesøg, så der er mulighed for at tilse fyringsanlægget, imens det er i drift.

Tilsyn kan foretages indendørs, hvis fyringsanlægget skal tilses, i haven mv. hos ejeren eller eventuelt klageren, eller ved adgangsvejen uden for klagerens ejendom.

Varsel

Tilsynsbesøg, der foretages inde i ejerens ejendom, skal som udgangspunkt varsles 14 dage i forvejen efter retssikkerhedslovens regler.

Krav om varsling af et tilsynsbesøg kan imidlertid fraviges, hvis tilsynsbesøgets formål forspildes ved forudgående underretning. Ved overvejelsen af, om der skal gennemføres et anmeldt eller uanmeldt tilsyn, bør det navnlig vurderes, om et anmeldt tilsyn giver mulighed for at vurdere fyringsanlægget under normale driftsforhold. Tilsynet bør gennemføres uanmeldt, hvis der er en formodning om, at uregelmæssigheder kan rettes op eller blive skjult i perioden op til det anmeldte tilsynsbesøg, men i øvrigt vil blive fortsat efter besøget. Kommunen må i hvert tilfælde vurdere, om tilsynet skal gennemføres som et anmeldt eller uanmeldt besøg.

Se mere om tilsyn i henhold til retssikkerhedslovens reger i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet.

Optænding

Under tilsynsbesøget bør ejeren tænde op i fyringsanlægget, så kommunen kan vurdere, om ejerens adfærd ved optænding og drift af anlægget er korrekt. Ejerens fyringsvaner – ikke mindst under optænding – er ofte den væsentligste årsag til, at der opstår røggener.

Kommunen kan ikke forlange, at ejeren tænder op i fyringsanlægget, men kan kun opfordre ejeren hertil. Hvis ikke ejeren ønsker at tænde op, må kommunen på anden måde forsøge at klarlægge ejerens fyringsvaner.

Skorstensfejerens rolle ved tilsyn

Skorstensfejerens rolle under tilsynsbesøget bør også bestå i at vejlede ejeren om, hvordan de optimale driftsbetingelser for anlægget opnås – da dette sædvanligvis også vil reducere røggenerne fra anlægget. Det bør aftales, at ejeren fremadrettet forsøger at fyre i overensstemmelse med skorstensfejerens vejledning, så der skabes mindst mulig gene fra røgen. Skorstensfejeren bør også vejlede ejeren om mulighederne for at ændre fyringsanlægget eller aftrækssystemet med henblik på at nedbringe forureningen, så ejeren har mulighed for at beslutte sig for at gennemføre sådanne forbedringer af egen drift.

Tilsynsnotat

Efter tilsynsbesøget er gennemført, bør kommunen udarbejde et tilsynsnotat, som beskriver de forhold, der blev konstateret under besøget. Alle kommunens observationer bør indgå i notatet – for eksempel en beskrivelse af anlægget og brændslet, ejerens optænding og påfyring samt røgudviklingen over tid under optænding og drift. Derudover bør noteres almindelige oplysninger om vindretning og -hastighed, temperatur mv. Oplysningerne kan eventuelt føres ind i en tabel eller lignende, hvis der er behov herfor. Eventuelle aftaler, som ejeren har indvilliget i under besøget, bør også skrives ind i notatet med henblik på en opfølgning.

Tilsynsnotatet bør fremsendes til ejeren og klageren med henblik på at indhente parternes bemærkninger.

Hvis der ikke er væsentlig forurening

Hvis der ved kommunens tilsyn ikke konstateres en væsentlig forurening i form af røgnedslag, og hvis ejerens fyringsteknik og anlæg ikke giver anledning til bemærkninger, kan det samtidig med fremsendelsen af tilsynsnotatet varsles, at kommunen ikke agter at foretage sig yderligere, medmindre klageren fastholder sin klage.