5.3 Kommunens henvendelse til fyringsanlæggets ejer

Når kommunen skal henvende sig til ejeren af det anlæg, der klages over, er der en række forskellige oplysninger, som skal med.

Efter at kommunen har modtaget klagen og har bedt klageren om eventuelle supplerende oplysninger, bør kommunen rette en indledende henvendelse til ejeren af fyringsanlægget.

Formålet med henvendelsen er for det første at oplyse ejeren om, at sagen er påbegyndt, og partshøre ejeren over oplysningerne fra klageren. Der kan ikke meddeles påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 om udlevering af oplysninger til vurdering af et fyringsanlægs forurening til privatpersoner, da adressaten for påbud efter lovens § 72 er tiltænkt virksomheder.

Derudover har henvendelsen det formål at få en dialog i gang mellem klageren og ejeren af fyringsanlægget. Dialogen kan i bedste fald føre til, at parterne løser deres uoverensstemmelser i mindelighed.

Henvendelsen til fyringsanlæggets ejer kan indeholde følgende hovedpunkter:

 • Oplysning til ejeren om, hvem der har klaget, og hvad der er klaget over.

 • Oplysning om, at kommunen formelt har påbegyndt en sag, som i den sidste ende kan betyde, at kommunen kan træffe en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

 • Partshøring af klageren over oplysningerne fra klageren – det vil sige en opfordring til, at ejeren forholder sig til sagens faktiske oplysninger, som kommunen er i besiddelse af på dette tidspunkt.

 • Brevet kan eventuelt indeholde generel information og vejledning til ejeren om indretning og drift af fyringsanlæg og aftrækssystemer og deres betydning for røgudviklingen. Det kan også være relevant at medsende information om korrekt fyring.

 • En anmodning til ejeren om at komme med supplerende oplysninger til sagen – for eksempel:
  • Oplysninger om fyringsanlægget – herunder type, mærke, alder, stand samt kopier af prøvningsattest, købsaftale, brugsmanual eller andre anbefalinger fra producenten
  • Oplysning om aftrækssystemet – for eksempel højde, materiale, opførelsestidspunkt, tidligere problemer med tilsodning, utætheder eller lignende og oplysning om seneste fejning
  • Oplysning om, hvilket brændsel ejeren bruger at fyre med, og hvordan det opbevares
  • Oplysning om, på hvilke tidspunkter på dagen/ugen ejeren fyreOplysninger om, hvorvidt fyringsanlægget er blevet udskiftet, eller om der er foretaget konstruktionsmæssige ændringer af ejendommen og navnlig aftrækssystemet
  • Eventuelt kan ejeren anmodes om at beskrive, hvordan ejeren tænder op i fyringsanlægget
  • Hvis der tidligere har været klaget over røggener fra det pågældende anlæg, kan kommunen bede ejeren om at forholde sig dertil – for eksempel ved at beskrive eventuelle tiltag, som ejeren allerede har gennemført med henblik på at nedbringe generne.

Ejeren af fyringsanlægget bør også bedes om at beskrive forløbet frem til klagen, herunder i hvor høj grad parterne har talt sammen om problemet, og om ejeren har gjort forsøg på at nedbringe røggenerne.

Med henblik på en undersøgelse af forureningens omfang kan der i brevet til ejeren eventuelt varsles et tilsynsbesøg inde på ejerens ejendom (ved fyringsanlægget). Det bør fremgå, at kommunen opfordrer ejeren til at være til stede og tænde op i fyringsanlægget. Varsling er dog ikke nødvendigt i alle tilfælde. Se mere her om tilsynsbesøg.