5.7 Klageren indgiver en ny klager over røggener

Afgørelsen af en klagesag om røggener er ikke til hinder for, at klageren indgiver en ny klage. En ny klage skal behandles som en ny selvstændig sag.

Ind imellem vil en klager henvende sig til kommunen igen, fordi vedkommende stadig føler sig generet af brænderøg.

Kommunen bør i et sådant tilfælde anmode klageren om at oplyse, om ulemperne fra røgen er forøget, eller om der sket andre ændringer, siden kommunen har truffet afgørelse i sagen. Ejeren af fyringsanlægget skal underrettes om den nye klagesag og skal partshøres over eventuelle nye oplysninger fra klageren.

Der kan også foretages et nyt tilsynsbesøg, hvis der er behov for at be- eller afkræfte klagerens oplysninger om ændrede forhold.

Finder kommunen ikke, at der er væsentligt ændrede forhold, kan der træffes en ny afgørelse om ikke at meddele påbud.

Det skal i den forbindelse pointeres, at denne ny afgørelse ikke ændrer retstilstanden idet hverken borgerens, eller andres, retsstilling ændres. Der stilles ingen nye krav til ejeren i forhold til at påbyde denne at gøre/undlade noget, og der er ej heller tale om at det indskærpes at denne skal overholde tidligere meddelte påbud eller tilladelser. En sådan afgørelse er derfor hverken ”konstaterende” eller ”konstitutiv” i forhold til beskrivelsen af sådanne afgørelser i afsnit 1.2. i Miljøstyrelsens ”Håndhævelsesvejledning” (Vejledning Nr. 6/2005 af 1. november 2005).

Der henvises generelt til Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven for nærmere information om administrativ håndhævelse på miljøområdet.