5.5 Opfølgende tilsynsbesøg

Der kan være flere forskellige grunde til et opfølgende besøg hos ejeren af det fyringsanlæg, klagen vedrører.

Kommunen kan varsle og gennemføre et opfølgende tilsynsbesøg på ejerens ejendom, hvis der er behov for det – for eksempel for at efterse at forhold, som blev påpeget under det første tilsynsbesøg, er efterkommet.

Et nyt tilsynsbesøg kan dog også foretages for at undersøge røgudviklingen under andre vejrforhold – for eksempel med en vindretning over imod klageren. Det kan også være, at parterne er kommet med nye oplysninger til sagen, hvis be- eller afkræftelse kræver et nyt tilsynsbesøg. Et eksempel herpå kan være, at klageren fastholder sin klage og samtidig kommer med nye oplysninger til sagen.

Tilsynsbesøg med det samme, når klageren oplever røggener

Det kan eventuelt aftales, at klageren kan kontakte kommunen med henblik på, at der foretages tilsynsbesøg med det samme, når klageren oplever røggener.

Der gælder samme regler om varsling af et opfølgende tilsynsbesøg, som der gælder for det første besøg. Se her om tilsynsbesøg. Hvis tilsynet foretages med det samme efter en henvendelse fra klageren, vil et forudgående varsel i sagens natur indebære, at formålet med tilsynet – at vurdere den aktuelle røgudvikling fra anlægget i drift – forspildes.

Kommunen skal også udarbejde et tilsynsnotat for et opfølgende tilsynsbesøg, som sendes til parterne med henblik på deres bemærkninger.